Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 25 Ôn tập chương III

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):