Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 24 Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):