Trắc nghiệm Lịch sử Bài 18 Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Ý nào không phản ánh đúng điều kiện để nền kinh tế nước ta phát triển vượt bậc trong các thế kỉ X – XV?

  • A. Đất nước độc lập, thống nhất
  • B. Lãnh thổ trải rộng tè Bắc vào Nam
  • C. Nhà nước quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất
  • D. Nhân dân cả nước phấn khởi, ra sức khai phá mở rộng ruộng đồng, phát triển sản xuất
 • Câu 2:

  Việc đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc các con sông lớn (đê quai vạc) được thực hiện bắt đầu từ triều đại nào?

  • A. Nhà Lý
  • B. Nhà Trần
  • C. Nhà Tiền Lê
  • D. Nhà Lê Sơ
 • Câu 3:

   “Hà đê sứ”là chức quan của nhà Trần đặt ra để

  • A. Quan sát nhân dân đắp đê
  • B. Trông coi việc sửa chữa, đắp đê
  • C. Hằng năm báo cáo tình hình lũ lụt, thiên tai cho nhà vua biết
  • D. Mở kho phát lương thực cho nhân dân khi gặp lũ lụt, thiên tai
 • Câu 4:

  “Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nào?

  • A. Nhà Trần
  • B. Nhà Lý
  • C. Nhà Lê Sơ
  • D. Nhà Tiền Sơ
 • Câu 5:

  Biểu hiện phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV là

  • A. Sự ra đời của đô thị Thăng Long
  • B. Hệ thống chợ làng phát triển
  • C. Sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ
  • D. Sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống
 • Câu 6:

  Thế kỉ X – XV, ở miền Bắc đã hình thành các làng nghề thủ công truyền thống như

  • A. Bát Tràng, Thổ Hà, Chu Đậu, Huê Cầu
  • B. Bát Tràng, Đông Hồ, Chu Đậu
  • C. Bát Tràng, Hương Canh, Huê Cầu
  • D. Thổ Hà, Vạn Phúc
 • Câu 7:

  Nghề nào không phải là nghề thủ công cổ truyền của nước Đại Việt?

  • A. Nghề đúc đồng
  • B. Nghề rèn sắt
  • C.  Nghề làm đồ gốm, ươm tơ, dệt lụa
  • D. Nghề khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ
 • Câu 8:

  Các xưởng thủ công do nhà nước, tổ chức và quản lí trong các thế kỉ XI – XV được gọi là

  • A. Đồn điền    
  • B. Quan xưởng
  • C. Quân xưởng     
  • D. Quốc tử giám
 • Câu 9:

  Ý nào không phản ánh chính xác mục đích của việc các triều đại phong kiến nước ta đều thành lập xưởng thủ công nhà nước (quan xưởng), tập trung các thợ giỏi trong nước?

  • A. Chuyên lo việc đúc tiền
  • B. Rèn đúc vũ khí và đóng các loại thuyền chiến phục vụ quân đội
  • C. May mũ áo cho nhà vua, quan lại và quý tộc, xây dựng các cung điện, dinh thự
  • D. Vừa sản xuất, vừa buôn bán
 • Câu 10:

  Nguyên nhân quan trọng nhất dần đến sự của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV là

  • A. Đất nước độc lập, thống nhất và phát triển của nông nghiệp
  • B. Nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển các làng nghề
  • C. Nhân dân đã tiếp thu thêm nhiều nghề mới từ bên ngoài
  • D. Nhu cầu trong nước ngày càng tăng
 • Câu 11:

  Trung tâm chính trị văn hóa và đô thị lớn nhất của nước Đại Việt trong các thế kỉ X – XV là

  • A. Phố Hiến (Hưng Yên)
  • B. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)
  • C. Hội An (Quảng Nam)
  • D. Thăng Long
 • Câu 12:

  Trong các thế kỉ X – XV, việc buôn bán trong nước diễn ra chủ yếu ở

  • A. Các bến cảng: Vân Đồn, Lạch Trường
  • B. Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa
  • C.  Các làng nghề thủ công,
  • D. Vùng biên giới Việt – Trung
 • Câu 13:

  Trong xã hội phong kiến, sự phát triển về kinh tế đưa đến hệ quả gì về mặt xã hội?

  • A. Đẩy nhanh sự phân hóa xã hội
  • B. Nông dân ngày càng bị bần cùng hóa
  • C. Đại địa chủ bước lên vũ đài chính trị
  • D.  Mâu thuẫn giữa vua với nhân dân ngày càng tăng
 • Câu 14:

  “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”là Câu ca dân gian nói về thời

  • A. Tiền Lê
  • B. Lý – Trần
  • C. Hồ 
  • D. Lê sơ
 • Câu 15:

  Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của thương nghiệp thế kỉ X – XV là

  • A. Các chính sách khuyến khích thương nghiệp của nhà nước phong kiến
  • B. Do hoạt động tích cực của thương nhân nước ngoài
  • C. Sự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp trong hoàn cảnh đất nước độc lập, thống nhất
  • D. Năm 1149, nhà Lý cho xây dựng trang Vân Đồn (Quảng Ninh) làm bến cảng để buôn bán và trao đổi hàng hóa với nước ngoài

Được đề xuất cho bạn