Trắc nghiệm Lịch sử Bài 18 Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):