ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nhôm có khối lượng 300g đựng 3kg nước 20°C ?

Mọi người giúp mình với

Một ấm nhôm có khối lượng 300g đựng 3kg nước 20°C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880J/kg.K và 4200J/kg.K., khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3

A. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước này

B. Sau khi nước đã sôi, người ta đổ hết lượng nước này vào một thùng chứa 10 lít nước lạnh ở 4°C. Hỏi nhiệt độ của nước trong thùng khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu nếu

.Nhiệt lượng hao phí là không đáng kể

. Thất thoát nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt ra ngoài là 30°C

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (37)

 
 
 
 • a, Ta có: m1 = 300g = 0,3kg , C1 = 880J/kg.k

  m2 = 3kg , C2 = 4200J/kg.k , t1 = 20oC

  t2 = 100oC

  Nhiệt lượng cần để đun sôi ấm là:

  Qthu = ( m1C1 + m2C2 ).( t2 - t1)

  = ( 0,3.880 + 3.4200 ).( 100 - 20)

  = 1 029 120 ( J )

  b, Ta có: V3 = 10l ⇒ m3 = 10kg , t3 = 4oC

  Gọi nhiệt độ cân bằng là toC

  TH1: hao phí ko đáng kể

  Ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  Qtỏa = Qthu

  ⇒ m2C2( t2 - t ) = m3C3( t - t3 )

  ⇒ t = \(\dfrac{m_2C_2t_2+m_3C_3t_3}{m_2C_2+m_3C_3}\)

  ⇒ t = \(\dfrac{3.4200.100+10.4200.4}{3.4200+10.4200}\)

  ⇒ t \(\approx\) 26,15oC

  TH2:gianroikhocroigianroi

    bởi nguyễn phi long 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một thùng nhôm có kl 500g chứa quả cầu bằng đồng kl 1kg và 2kg nước ở nhiệt độ 20o C. Tìm nhiệt lượng cần cung cấp để đưa thùng nước tăng đến nhiệt độ 70oC. Biết cAl =880J/kg.K , CCu = 380J/kg.K và cnước = 4200J/kg.K

    bởi minh vương 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(m_1=500g=0,5kg\)

  \(c_1=880J/kg.K\)

  \(m_2=1kg\)

  \(c_2=380J/kg.K\)

  \(m_3=2kg\)

  \(c_3=4200J/kg.K\)

  \(\Delta t=70^oC-20^oC=50^oC\)

  \(Q=?\)

  GIẢI :

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho thùng nhôm là :

  \(Q_1=m_1.c_1.\Delta t=0,5.880.50=22000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng cung cấp cho quả cầu bằng đồng là :

  \(Q_2=m_2.c_2.\Delta t=1.380.50=19000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng cung cấp cho nước là :

  \(Q_3=m_3.c_3.\Delta t=2.4200.50=420000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng cần cung cấp là :

  \(Q=Q_1+Q_2+Q_3=22000+19000+420000=416000\left(J\right)=416kJ\)

  Vậy nhiệt lượng cần thiết cung cấp đê đưa thùng nước tăng đến nhiệt độ 70oC là 416kJ.

    bởi Đinh Nhật Huy 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có cách nào không dùng đèn cồn mà cũng làm cho nước trong cốc nóng lên được ? Mô tả cách làm. Tại sao lại làm được như vậy ?

    bởi Mai Anh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Làm theo cảm tính ~~

  - Nếu không dùng đèn cồn mà cũng làm cho nước trong cốc nóng lên thì mình nghĩ là mang cốc nước phơi ra ngoài trời nắng sau khi tắt nắng mang vào nước sẽ tăng nhiệt độ.

    bởi Phạm Tuấn 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trộn lẫn rượu vào nước người ta thu được hỗn hợp ở khối lượng 188g ở nhiệt độ \(30^{^0}C\) . Tính k/l nước và rượu đã pha biết rằng lúc đầu rượu ở nhiệt độ \(20^0C\) và nước ở nhiệt độ \(80^0C\) . Cho biết NDR của rượu là 2500J/Kg.K ; nước là 4200J/Kg.K. Bỏ qua sự bốc hơi của rượu

    bởi Bánh Mì 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(m_1+m_2=188g=0,118kg\)

  \(t=30^oC\)

  \(t_1=20^oC\)

  \(t_2=80^oC\)

  \(c_1=2500J/kg.K\)

  \(c_2=4200J/kg.K\)

  ______________________

  \(m_1=?\)

  \(m_2=?\)

  GIẢI :

  Ta có : \(m_1+m_2=0,118kg\)

  \(\Leftrightarrow m_1=0,118-m_2\)(1)

  Ta lại có : \(Q_{thu}=Q_{tỏa}\)

  \(\Rightarrow m_1.c_1.\left(t-t_1\right)=m_2.c_2.\left(t_2-t\right)\)

  \(\Rightarrow m_1.2500.\left(30-20\right)=m_2.4200.\left(80-30\right)\)

  \(\Rightarrow25000m_1=210000m_2\) (2)

  Từ (1) và (2) ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}m_1=0,118-m_2\\25000m_1=210000m_2\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow25000\left(0,118-m_2\right)=210000m_2\)

  \(\Rightarrow2950-25000m_2=210000m_2\)

  \(\Rightarrow2950=235000m_2\)

  \(\Rightarrow m_2\approx0,013\) kg

  Vậy : \(\left\{{}\begin{matrix}m_2=0,013kg\\m_1=0,118-m_2=0,105kg\end{matrix}\right.\)

    bởi Trần Phương 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một cục nước đá có khối lượng 200g thu được một nhiệt dung bằng 2700J thì tan chảy. Tính nhiệt độ tăng của cục nước đá và nhiệt độ ban đầu, biết nhiệt dung riêng của nước đá là 1800J/kg.K

  Tóm tắt:

  m1=200g=0.2kg

  c1=1800

  Qthu=2700J

  tính:

  t1=?

  t ban đầu

    bởi Mai Hoa 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt độ tăng lên của cục nước đá là:

  \(\Delta t=\dfrac{Q}{m\cdot c}=\dfrac{2700}{0,2\cdot1800}=7,5^o\)

    bởi hồng yến 26/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ấm bằng nhôm có khối lượng 500g chứa 1,5 lít nước ở 20oC. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/Kg.K, của nước là 4200J/Kg.K

  a, Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước trên?

  b, Dùng nước sôi này để pha với nước ở nhiệt độ 15oC thì thu được 8 lít nước có nhiệt độ 36oC. Tính khối lượn nước sôi đã dùng?

  Giải câu b cho mik với .câu a mik làm đc rồi ạ

    bởi Nguyễn Lệ Diễm 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • V= 8l => m = 8kg

  b) Gọi m1, m2 lần lượt là khối lượng nước sôi và nước ở 15oC cần dùng

  Ta có : m1 + m2 = 8 (kg)

  => m2 = 8 - m1 (kg) (1)

  Theo PT cân bằng nhiệt có : Qtỏa = Qthu

  <=> Q1 = Q2

  <=> m1.c.(t1 - t) = m2.c.(t - t2)

  <=> m1.(100 - 36) = m2.(36 - 15)

  <=> 64m1 = 21.2 (2)

  Thay (1) vào (2) ta được :

  <=> 64m1 = 21.(8 - m1)

  <=> 64m1 = 168 - 21m1

  <=> 85m1 = 168

  => m1 = \(\dfrac{168}{85}\) \(\approx\) 1,98 (g)

  Vậy khối lượng nước sôi đã dùng là 1,98g

    bởi nguyen van nghia 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một học sinh thả 500g nhôm ở 100 độ C vào 400 gam nước làm cho nước nóng lên tới 60 độ C

  A. Hỏi nhiệt độ của miếng nhôm ngay khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu?

  B. Tính nhiệt lượng nước thu vào?

  C. Nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

  D. Xác định nhiệt độ ban đầu của nước?

  Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K của nước là 4200J kg.K. giả sử chỉ có nhôm và nước truyền nhiệt cho nhau.

  mấy bạn giúp mình với

    bởi thu hằng 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m_{nh}=500g=0,5kg\)

  \(m_{nc}=400g=0,4kg\)

  \(t_1=100^0C\)

  \(t_2=60^0C\)

  ___________________

  Giải,

  a, Theo đề ta có: Nhiệt lượng của quả cầu nhôm tỏa ra là:

  \(Q_{nh}=m_{nh}.c_{nh}.\left(t_1-t\right)=0,5.880.\left(100-t\right)\)(1)

  Nhiệt lượng nước thu vào là:

  \(Q_{nc}=m_{nc}.c_{nc}.\left(t_{ }-t_2\right)=0,4.4200.\left(t-60\right)\)(2)

  mà Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng cầu nhôm tỏa ra

  Nên \(Q_{nh}=Q_{nc}\)

  Từ (1) và (2) Suy ra: \(0,5.880.\left(100-t\right)\)= \(0,4.4200.\left(t-60\right)\)

  hay \(420.\left(100-t\right)=1680.\left(t-60\right)\)

  => \(42000-420.t=1680.t-100800\)

  => \(42000+100800=420.t+1680.t\)

  => 142800= t. 2100

  => \(t=68^0C\)

  b, Nhiệt lượng nước thu vào là:

  \(Q_{nc}=m_{nc}.c_{nc}.\left(t_{ }-t_2\right)=0,4.4200.\left(68-60\right)=13440\left(J\right)\)

  c, Nước nóng thêm số độ là:

  \(t_{nc}=t_{ }-t_2=68-60=8^0C\)

  Vậy:....................................................

    bởi Triển Phan 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2 kg nước được đun nóng từ 20độk C đến khi sôi và 0,5 kg đã biến thành hơi .Tính nhiệt lượng cần thiết để làm việc đó.Nhiệt lượng cần thiết làm việc đó.Nhiệt dung rieng của nước là 4200J/kg.K,nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.10^6J/kg

    bởi Thiên Mai 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Coi nước sôi ở 100oC

  Tóm tắt: \(m_1=2kg\)

  \(c=4200\left(\dfrac{J}{Kg.K}\right)\)

  \(t_1=20^oC\)

  \(t_2=100^oC\)

  \(m_2=0,5kg\)

  \(L=2,3.10^6\left(\dfrac{J}{kg}\right)\)

  \(Q=????\)

  Nhiệt lượng cần thiết để đun nước từ 20oC-100oC là: \(Q_1=m_1.c.\Delta t\)

  \(=2.4200.\left(100-20\right)\)

  \(=672000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng cần thiết để hóa hơi 0,5kg nước là: \(Q_2=L.m\)

  \(=2,3.10^6.0,5\)

  \(=1150000\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng cần thiết để thực hiện 2 việc trên là: \(Q=Q_1+Q_2=672000+1150000=1822000\left(J\right)\)

    bởi Đặng Yến 04/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta thả một miếng đồng có khối lượng m1 = 0,2kg đã được đốt nóng đến nhiệt độ t1 vào một nhiệt lượng kế chứa m2 = 0,28kg nước ở nhiệt độ t2 = 200C. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là t3 = 800C. Biết nhiệt dung riêng, khối lượng riêng của đồng và nước lần lượt là C1 = 400J/kg.K, D1 = 8900kg/m3, C2 = 4200J/kg.K, D2 = 1000kg/m3; nhiệt hóa hơi của nước (nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi) là L = 2,3.106J/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế và với môi trường.

  a) Xác định nhiệt độ ban đầu t1 của đồng

  b) Sau đó, người ta thả thêm một miếng đồng khối lượng m3 cũng ở nhiệt độ t1 vào nhiệt lượng kế trên thì khi lập lại cân bằng nhiệt, mực nước trong nhiệt lượng kế vẫn bằng mực nước trước khi thả miếng đồng m3. Xác định khối lượng đồng m3.

    bởi Duy Quang 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) ta có ptcnb

  Q tỏa= Q thu

  =>m1c1.(t1-t)=m2c2.(t-t2)=>0,2.400.(t1-80)=0,28.4200.(80-20)=>t1=962 độ

  c) mực nước vẫn giữu nguyên khi thả miếng đồng => thể tích do đồng chiếm chỗ bằng V nước hóa hơi =>tcb=100độ C

  V=\(\dfrac{m3}{D1}\)=>khối lượng nước hóa hơi là m=D2.V=\(\dfrac{m3D2}{D1}\)

  ptcbn Q tỏa = Qthu

  =>m3c1.(t1-t)=(m1c1+m2c2).(t-t3)+m.L

  =>m3.400.(962-100)=(0,2.400+0,28.4200).(100-80)+\(\dfrac{m3.1000}{8900}.L=>m3\sim0,291kg\)

  Vậy.............

    bởi Nguyên Ngoc Giau 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta cung cấp cho 5 lít nước một nhiệt lượng là 600kJ . Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ C ?

    bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • V = 5l ⇒⇒ m = 5kg

  Q = 600kJ = 600000J

  c = 4200J/kg.K

  Δt = ?

  Giải:

  Từ công thức: Q= m.c.Δt.

  Độ tăng nhiệt độ khi cung cấp cho 5l nước một nhiệt lượng 600kJ là:

  Δt = \(\dfrac{Q}{mc}\)= \(\dfrac{600000}{5.4200}\)≈ 28,6 oC

  Vậy nước đã nóng thêm 28,6 oC.

    bởi Ngọc Minnh 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có 2 lít nước sôi đựng trong một cái ca . hỏi khi nhiệt độ của nước là 40 dộ C thì nước đã tỏa ra môi trường

    bởi Mai Trang 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • làm như thế này bạn nhé!

  tóm tắt

  V=2 l =>m=2kg

  t=400C

  t1= 100oC

  c=4200J/Kg.K

  Q=? J

  Giải: Nhiệt lượng mà nước đã tỏa ra môi trường bên ngoài là:

  Q= m.c.(t1-t)= 2.4200.60=504000J

    bởi Hoàng Anh Nam 18/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vật rắn ở nhiệt độ 1500C được thả vào một bình nước thì làm cho nhiệt độ của nước tăng từ 200C đến 500C. Nếu cùng với vật trên thả thêm một vật như thế ở nhiệt độ 1000C thì nhiệt độ của nước đó bằng bao nhiêu?

  Giả thiết chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa vật và nước, bỏ qua sự mất mát của hệ.

    bởi Lê Minh Hải 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tenten vào giúp đi, mình bận rồi

    bởi Phạm Thảo 23/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một bồn tắm bằng nhôm nặng 10kg chứa 200l nước ở nhiệt độ 20 độ C. Cần pha bào nhiêu lít nước ở nhiệt độ 100 độ C để nước trong bồn 40 độ C.

  Biết Cnhôm=880 J/kg.K, Cnước=4200 J/kg.K. Bỏ qua sự mất nhiệt ra môi trường.

    bởi Lê Nhật Minh 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ( m.c+m1.c1).( tb- t)=m2.c1.(t0-tb)

  (10.880+200.4200).(40-20)=m2.4200(100-40)=> m1=~67,36 kg vậy cần 67,36 lít
  bạn nhớ tính lít ra kg nha
  nhớ like và chọn đáp án đúng

    bởi Nguyễn Linh 01/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cần gấp. Giúp em, 1 tick nhe

  Một nồi bằng nhôm khối lượng 400g chứa nước ở 200C. Để đun sôi nồi nước lên, cần cung cấp nhiệt lượng 1708160J. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kgK, của nước là 4200J/kgK.
  Tính nhiệt lượng nồi nhôm thu vào.
  Tính lượng nước trong nồi.

    bởi Hoa Lan 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • BL :

  Nhiệt lượng nồi nhôm thu vào là :

  \(Q_1=m_1.c_1.\left(t_2-t_1\right)=0,4.880.\left(100-20\right)=28160\left(J\right)\)

  Nhiệt lượng nước tỏa ra là :

  \(Q_2=m_2.c_2.\left(t_2-t_1\right)=m_2.4200.\left(100-20\right)\)

  Ta có :

  \(Q=Q_1+Q_2\)

  \(\Rightarrow1708160=28160+m_2.4200.\left(100-20\right)\)

  \(\Rightarrow m_2=\dfrac{1708160-28160}{4200.80}=5\left(kg\right)\)

  Vậy............

    bởi Nguyễn Khánh Linh 08/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổ 100kg chì lỏng ở nhiệt độ nóng chảy 3270C vào một hỗn hợp gồm 200kg nước và 1kg nước đá ở 00C. Cho biết: Nhiệt nóng chảy của chì là 21kJ/kg, nhiệt dung riêng của đá là 21kJ/kg.độ, nhiệt dung riêng của nước là 4,19kJ/kg.độ. Bỏ qua mất mát nhiệt ra bên ngoài. Tính nhiệt độ cuối cùng của hệ.

    bởi Xuan Xuan 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi t là nhiệt độ cân bằng của hệ

  Ta có :

  Q1=Q2

  =>m1c1.(t1-t)=m2c2.(t-t2)+m3c3(t-t2)

  =>100.21.(327-t)=200.4,19(t-0)+1.21.(t-0)

  =>t=232,07 độ C

    bởi Quỳnh Như 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta cho vòi nước nóng 700C và vòi nước lạnh 100C đồng thời chảy vào bể đã có sẵn 100kg nước ở nhiệt độ 600C. Hỏi phải mở hai vòi trong bao lâu thì thu được nước ở nhiệt độ 450C. Cho biết lưu lượng của mỗi vòi là 20kg/phút.

    bởi Thiên Mai 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vì lưu lượng hai vòi chảy như nhau nên khối lượng hai loại nước xả vào bể bằng nhau. Gọi khối lượng mỗi loại nước là m(kg):

  m(kg) nước nóng 700C và 100kg nước 600C là tỏa nhiệt; m (kg) nước lạnh 100C là thu nhiệt

  Nhiệt lượng tỏa ra của m kg nước ở vòi nước nóng 700C là

  Q1 = m.c(70 – 45) (J)

  Nhiệt lượng tỏa ra của 100 kg nước ở bể nước 600C là

  Q2 = m.c(60 – 45) (J)

  Nhiệt lượng thu vào của m kg nước ở vòi nước 100C là

  Q3 = m.c(45 – 10) (J)

  Ta có PTCBN: m.c(70 – 45) + 100.c(60 – 45) = m.c(45 – 10)

  <=> 25.m + 1500 = 35.m <=> 10.m = 1500 <=> m=1500/10=150(kg)

  Thời gian mở hai voài là: 150/2=7.5(phút)

    bởi Đức Đức 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho 500g chì ở 80 độ C vào 2000g nước ở 20 độ C

  a) Tính nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt ( bỏ qua mọi hao phí )

  b) Biết nhiệt lượng hao phí chiếm 30% nhiệt lượng mà mảnh chì tỏa ra. Tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt?

  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của chì là 130J/kg.K

    bởi Phan Thiện Hải 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  a, Đổi 500 g= 0,5 kg

  2000g= 2 kg

  Nhiệt lượng của chì tỏa ra là:

  \(Q_{ch}=0,5.130.\left(80-t\right)\)( 1)

  Nhiệt lượng của nước là:

  \(Q_{nc}=2.4200.\left(t-20\right)\)( 2)

  Vì nhiệt lượng của chì tỏa ra bằng nhiệt lượng của nước

  Từ (1) và (2) Suy ra:

  \(0,5.130.\left(80-t\right)=2.4200.\left(t-20\right)\)

  \(\Rightarrow65.\left(80-t\right)=8400.\left(t-20\right)\)

  \(\Rightarrow5200-65.t=8400.t-168000\)

  \(\Rightarrow5200+168000=65.t+8400.t\)

  \(\Rightarrow173200=8465.t\)

  \(\Rightarrow t=\dfrac{173200}{8465}\approx20,5^0C\)

  Vậy:...............................................

    bởi Lê nhật Truong 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một bình bằng thép có khối lượng 1kg chứa 0,5 lít nước ở t1=30 độ C nhận một nhiệt lượng 128000J thì tăng đến nhiệt độ t2. Biết nhiệt dung riêng của thép và nước lần lượt là c1=460J/kg.K và c2=4200J/kg.K

  a, Tính t2

  b, Đổ thêm vào bình trên 0,5 lít nước ở 50 độ C

  - Trong trường hợp trên vật nào thu nhiệt, vật nào tỏa nhiệt? Vì sao?

  - Tính nhiệt độ của hệ khi có cân bằng nhiêt. Bỏ qua nhiệt lượng tỏa ra môi trường

    bởi Truc Ly 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cho biết:
  m1=1kg
  t1=30oC
  C1=460J/kg.K
  Vn1=0,5l => m2=0,5 kg
  C2=4200J/kg.K
  Qtỏa=128000J
  Vn2=0,5l => m3=0,5 kg
  t3=50oC

  ___________________

  a) t2=?
  b)-sau khi đổ thêm vật nào thu, vật nào tỏa?
  -t=?
  GIẢI
  a) Nhiệt lượng của bình thép thu vào để tăng nhiệt độ từ 30->t2oC là:
  Q1=m1.C1.(t2-t1)=1.460.(t2-30)=460t2-13800 (J)
  Nhiệt lượng của nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 30 đến t2oC là:
  Q2=m2.C2.(t2-t1) = 0,5.4200.(t2-30)=2100t2-63000(J)
  áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:
  Q1+Q2=Qtỏa
  <=> 460t2-13800+2100t2-63000=128000
  <=> 2560t2=128000+76800
  <=> t2=\(\dfrac{204800}{2560}\)=80 (oC)
  b)- Sau khi đổ thêm 0,5l nước ở 50oC vào bình trên thì nước đổ thêm vào sẽ thu nhiệt , còn nước trong bình và bình sẽ tỏa nhiệt. Vì nhiệt lượng truyền từ vật có nhiệt độ cao (80oC đến vật có nhiệt độ thấp (50oC).
  - áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:
  Q1' +Q2'= Qthu
  <=> m1.C1.(t2-t) + m2.C2.(t2-t) = m3.C2.(t-t3)
  <=>
  1.460.(80-t) + 0,5.4200.(80-t) = 0,5.4200.(t-50)
  <=> 36800-460t +168000-2100t = 2100t- 105000
  <=> 4660t = 309800
  <=> t =\(\dfrac{309800}{4660}\)\(\simeq\) 66,5 oC


    bởi Nguyễn Linh 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người thả 420g chì ở nhiệt độ 100oC vào 260gam nước ở nhiệt độ 58oC làm cho nước nóng lên 60oC. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.k và bỏ qua sự hao phí nhiệt ra môi trường bên ngoài, Tính:

  a) Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt.

  b) Nhiệt lương nước đã thu vào.

  c) Nhiệt dung riêng của chì.

  d) Nếu muốn nước và chì nóng lên tới nhiệt độ 75oC thì cần thêm 1 lượng chì ở nhiệt độ 150oC là bao nhiêu?

    bởi Mai Hoa 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 260g= 0,26kg

  a) Nhiệt độ nước sau khi tăng: 1180c

  Vì nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ hai vật bằng nhau.

  => t1(chì)= t2(nước)= 118 0c
  b) Nhiệt lượng nước đã thu vào là:

  Q= m.c.▲t= 0,26. 4200.(118- 58)= 65520

  c) Cái này khỏi làm nhá :)

  Mk tự làm ko bt đúng ko, bạn thấy sai đừng chép nhé

    bởi Le huynh an An 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1