Tính áp suất của vật tác dụng lên sàn biết diện tích tiếp xúc giữa sàn và khối kim loại là 150cm^2 ?

bởi Nguyễn Thị Thúy 22/09/2018

Một vật có khối lượng 2,4kg

a, Người ta đặt nằm ngang. Tính áp suất củavật tác dụng lên sàn biết diện tích tiếp xúc giữa sàn và khối kim loại là 150cm^2.

b, Thả chìm vật đó trong nước thì nó còn nặng 18N. Tính:

+ Lực đẩy acsimet của nước tác dụng lên vật.

+ Trọng lượng riêng của vật, biết Dnước= 1000kg/m^3.

c, Thả vật vào một chất lỏng khác thấy chìm 5/6 Thể tích của vật . Tính Trọng lượng riêng của chất lỏng đó.

Câu trả lời (1)

 • a) Đổi : \(150cm^2=0,015m^2\)

  Trọng lượng của vật là :

  \(P=10.m=10.2,4=24\left(N\right)\)

  Áp suất của vật tác dụng lên sàn là:

  \(p=\dfrac{F}{S}=\dfrac{P}{S}=\dfrac{24}{0,015}=1600\left(Pa\right)\)

  b) Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là :

  \(F_A=P-F=24-18=6\left(N\right)\)

  Trọng lượng riêng của nước là :

  \(d=10.D=10.1000=10000\)N/m3

  Thể tích của vật là:

  \(V=\dfrac{F_A}{d}=\dfrac{6}{10000}=0,0006\left(m^3\right)\)

  Ta có : Vật chìm trong chất lỏng

  => \(F_A< P\)

  => \(d_n.V_v< d_v.V_v\)

  => \(d_n< d_v\)

  => \(d_v>10000\)N/m3

  c) Thể tích của phần nước mà vật chiếm chỗ :

  \(V=\dfrac{5}{6}.0,0006=0,0005\left(m^3\right)\)

  Trọng lượng riêng của chất lỏng đó là:

  \(d=\dfrac{F_A}{V}=\dfrac{6}{0,0005}=12000\)(N/m3)

  bởi Phạm Vy 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan