RANDOM

Tính (x+1/2)^2

bởi sap sua 28/05/2019

1. Kết quả (x+1/2)^2 =

A. x^2+2x+1/4 B. x^2-x+1/4 C. x^2+x+1/4 D. x^2+x+0,2-1/3x)(0,21/2

2. Kết quả (x^2+2y)^2 bằng

A. 1/4+4y^2 B. 1/4+4y+4y^2 C. 1/4+2y+4y^2 D. 1/4+2y+2y^2

3. Kết quả phép tính (1/2x-0,5)^2 là

A. 1/2x^2-1/2x+0,25 B. 1/4x^2-0,25 C. 1/2x^2-0,25x+0,5 D. 1/4x^2-0,5x+0,25

4. Kết quả (0,2-1/3x)(0,2+1/3x)

A. 1/2x^2-1/2x+0,25 B. 1/4x^2-0,25 C. 1/2x^2-0,5x+2,5 D. Tất cả đều sai

5. Viết dưới dạng bình phương tổng x^2+2x+1 là:

A. (x+2)^2 B. (x+1)^2 C. (2x+1)^2 D. Tất cả đều sai

6. Kết quả (100a+5)^2 bằng

A. 100a^2+100a+25 B. 100a+100a+25 C. 100a^2-100a+25 D. 100a-100a+25

7. Kết quả thực hiện phép tính (2x-1/3)^2

A. 8x^3-1/27 B. 8x^2-2x^2+2/3x-1/27

8. Kết quả (1/2x-3)^2 =

9. Với x=6 giá trị của đa thứcx^3+12x^2+48x+64 là

A. 900 B. 1000 C. 3000 D. Khác

10. Khi phân tích đa thức x^2-x kết quả là

A. x^2-x=x+1 B. x^2-x=x(x+1) C. x^2-x=x D. x^2-x=x^2(x+1)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1. Kết quả (x+1/2)^2 =

  A. x^2+2x+1/4

  B. x^2-x+1/4

  C. x^2+x+1/4

  D. x^2+x+0,2-1/3x)(0,21/2

  2. Kết quả (x^2+2y)^2 bằng

  A. 1/4+4y^2

  B. 1/4+4y+4y^2

  C. 1/4+2y+4y^2

  D. 1/4+2y+2y^2

  3. Kết quả phép tính (1/2x-0,5)^2 là

  A. 1/2x^2-1/2x+0,25

  B. 1/4x^2-0,25

  C. 1/2x^2-0,25x+0,5

  D. 1/4x^2-0,5x+0,25

  4. Kết quả (0,2-1/3x)(0,2+1/3x)

  A. 1/2x^2-1/2x+0,25

  B. 1/4x^2-0,25

  C. 1/2x^2-0,5x+2,5

  D. Tất cả đều sai

  5. Viết dưới dạng bình phương tổng x^2+2x+1 là:

  A. (x+2)^2

  B. (x+1)^2

  C. (2x+1)^2

  D. Tất cả đều sai

  6. Kết quả (100a+5)^2 bằng

  A. 100a^2+100a+25

  B. 100a+100a+25

  C. 100a^2-100a+25

  D. 100a-100a+25

  7. Kết quả thực hiện phép tính (2x-1/3)^2

  A. 8x^3-1/27

  B. 8x^2-2x^2+2/3x-1/27

  8. Kết quả (1/2x-3)^2 = \(\frac{1}{4}x^2-3x+9\)

  9. Với x=6 giá trị của đa thứcx^3+12x^2+48x+64 là

  A. 900

  B. 1000

  C. 3000

  D. Khác

  10. Khi phân tích đa thức x^2-x kết quả là

  A. x^2-x=x+1

  B. x^2-x=x(x-1)

  C. x^2-x=x

  D. x^2-x=x^2(x+1)

  bởi trần thanh thương 28/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA