Phân tích đa thức x^3 - x^2y - xy^2 + y^3 thành nhân tử

bởi May May 22/10/2018

1) Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x^3 - x^2y - xy^2 + y^3
b) x^3 + x^2 - 4x - 4
c) x^3 - x^2 - x + 1
d) ( 7x + 3 ) ^2 - ( 2x - 1 )^2
e) x^3 - 3x^2 - 3x + 1
f) x^2 - 2x - 3
g) x^2 - 2x - 8
h) x^2 - 10x + 21
i) x^2 - 4xy + 3y^2

Câu trả lời (1)

 • a, \(x^3-x^2y-xy^2+y^3\)

  \(=x^2\left(x-y\right)-y^2\left(x-y\right)\)

  \(=\left(x^2-y^2\right)\left(x-y\right)\)

  \(=\left(x-y\right)^2\left(x+y\right)\)

  b, \(x^3+x^2-4x-4\)

  \(=x^2\left(x+1\right)-4\left(x+1\right)\)

  \(=\left(x^2-4\right)\left(x+1\right)=\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x+1\right)\)

  c, \(x^3-x^2-x+1\)

  \(=x^2\left(x-1\right)-\left(x-1\right)=\left(x^2-1\right)\left(x-1\right)\)

  \(=\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)\)

  d, \(\left(7x+3\right)^2-\left(2x-1\right)^2\)

  \(=\left(7x+3-2x+1\right)\left(7x+3+2x-1\right)\)

  \(=\left(5x+4\right)\left(9x+2\right)\)

  e, \(x^3-3x^2-3x+1\) sai đề

  f, \(x^2-2x-3\)

  \(=x^2-3x+x-3=x\left(x-3\right)+\left(x-3\right)\)

  \(=\left(x+1\right)\left(x-3\right)\)

  g, \(x^2-2x-8\)

  \(=x^2-4x+2x-8=x\left(x-4\right)+2\left(x-8\right)\)

  \(=\left(x+2\right)\left(x-8\right)\)

  h, \(x^2-10x+21\)

  \(=x^2-7x-3x+21\)

  \(=x\left(x-7\right)-3\left(x-7\right)=\left(x-3\right)\left(x-7\right)\)

  i, \(x^2-4xy+3y^2\)

  \(=x^2-4xy+4y^2-y^2\)

  \(=\left(x-2y\right)^2-y^2\)

  \(=\left(x-2y-y\right)\left(x-2y+y\right)\)

  \(=\left(x-3y\right)\left(x-y\right)\)

  bởi Nguyễn Dương 22/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan