Phân tích đa thức x^2+7x+6 đây thành nhân tử

bởi Nguyễn Thủy Tiên 21/05/2019

1. Phân tích đa thức sau đây thành nhân tử:
a) \(x^2+7x+6\) b) \(x^4+2016x^2+2015x+2016\)
2. Cho \(x^2+x-1=0\) . Tính giá trị biểu thức Q=\(x^6+2x^5+2x^4+2x^3+2x^2+2x+1\)
3. Cho \(a^2+b^2+c^2+3=2\left(a+b+c\right)\) . Tính H= abc + a^2014 +b^2015 +c^2016

Ai trả lời 1 phần giúp mình thì sẽ tich cho . MÌNH ĐANG CẦN GẤP

Câu trả lời (1)

 • Bài 3:

  Từ \(a^2+b^2+c^2+3=2\left(a+b+c\right)\)

  \(\Rightarrow a^2+b^2+c^2+3-2a-2b-2c=0\)

  \(\Rightarrow\left(a^2-2a+1\right)+\left(b^2-2b+1\right)+\left(c^2-2c+1\right)=0\)

  \(\Rightarrow\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(c-1\right)^2=0\) (1)

  Ta thấy:\(\begin{cases}\left(a-1\right)^2\ge0\\\left(b-1\right)^2\ge0\\\left(c-1\right)^2\ge0\end{cases}\)

  \(\Rightarrow\left(a-1\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(c-1\right)^2\ge0\) (2)

  Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\begin{cases}\left(a-1\right)^2=0\\\left(b-1\right)^2=0\\\left(c-1\right)^2=0\end{cases}\)

  \(\Rightarrow\begin{cases}a-1=0\\b-1=0\\c-1=0\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=1\\c=1\end{cases}\)

  \(\Rightarrow a=b=c=1\Rightarrow H=1\cdot1\cdot1+1^{2014}+1^{2015}+1^{2016}=1+1+1+1=4\)

  bởi Thái Bá Quân 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan