AMBIENT

Phân tích đa thức x^2 - 10x + 9 thành nhân tử

bởi Mai Linh 18/10/2018

Phân tích đa thức thành nhân tử

a, x- 10x + 9

b, x- 10x + 21

c, x- 2x - 3

d, x- 10x + 16

e, x- 2x  -8

f, x- 2x - 48

ADSENSE

Câu trả lời (6)

 • Câu trả lời:

  x = - 5 ± 34

  Giải trình:

  x 2 +10x-9=0

  có dạng:

  a x 2 + b x + c = 0

  Ở đâu a = 1b = 10 và c = - 9

  Sử dụng công thức bậc hai để tìm:

  x = - b ± b 2 - 4 a c 2 a

  x = - 10 ± 10 2 - 4 ( 1 ) ( - 9 ) 2 1

  x = - 10 ± 100 + 36 2

  x = - 10 ± 136 2

  x = - 10 ± 2 234 2

  x = - 10 ± 2 34 2

  x = - 5 ± 34

  bởi Trần Hà Phương 18/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a, 

  b, 

  c, 

  d, 

  e, 

  f, 

  bởi Đức Nhật Huỳnh 18/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a) x- 10x + 9 = x2  - 2x.5 + 52 - 16

                        = (x - 5)2 - 42

                        = (x - 5 - 4)(x - 5 + 4)

                        = (x - 9)(x - 1)

  b) x2 - 10x + 21 = x2 - 2x.5 + 52 - 4

                          = (x - 5)2 - 22

                          = (x - 5 - 2)(x - 5 + 2)

                          = (x - 7)(x - 3)

  c) x2 - 2x - 3 = x2 - 3x + x - 3

                     = (x2 - 3x) + (x - 3)

                     = x(x - 3) + (x - 3)

                     = (x + 1)(x - 3)

  d) x2 - 10x + 16 = x2 - 2x.5 + 5 - 9

                          = (x - 5)2 - 32

                          = (x - 5 - 3)(x - 5 + 3)

                          = (x - 8)(x - 2)

  e) x2 - 2x - 8 = x2 + 2x - 4x - 8

                     = (x2 + 2x) - (4x + 8)

                     = x(x + 2) - 4(x + 2)

                     = (x - 4)(x + 2)

  f) x2 - 2x - 48 = x2 + 6x - 8x - 48

                      = (x2 + 6x) - (8x + 48)

                      = x(x + 6) - 8(x + 6)

                      = (x - 8)(x + 6)

  bởi Vũ Linh 18/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • bài dễ mà

   

  bởi Huyền Vũ 22/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>