RANDOM

Phân tích đa thức 3(x + 4) - x^2 - 4x thành nhân tử

bởi Lê Nhật Minh 29/04/2019

Bài 1 Rút gọn biểu thức

a, [(3x - 2)(x + 1) - (2x + 5)(x2 - 1)] : (x + 1)

b, (2x + 1)2 - 2(2x + 1)(3 - x) + (3 - x)2

c, (x - 1)2 - (x + 1) (x2 - x + 1) - (3x + 1)(1 - 3x)

d, (x2 + 1)(x - 3) - (x - 3)(x2 + 3x + 9)

e, (3x +2)2 + (3x - 2)2 - 2(3x + 2)(3x - 2) + x

Bài 2 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

1, 3(x + 4) - x2 - 4x

2, x2 - xy + x - y

3, 4x2 -25 + (2x + 7)(5 - 2x)

4, x2 + 4x - y2 + 4

5, x3 - x2 - x + 1

6, x3 + x2y - 4x - 4y

7, x3 - 3x2 + 1 - 3x

8, 2x2 + 3x - 5

9, x2 - 7xy + 10y2

10, x3 - 2x2 + x - xy2

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 2 :

  a, 3(x+4)-x2-4x=3(x+4)-x(x+4)=(3-x)(x+4)

  b, x2-xy+x-y=x(x-y)+(x-y)=(x+1)(x-y)

  c, 4x2-25 +(2x+7)(5-2x)=(2x-5)(2x+5)-(2x+7)(2x-5)=(2x-5)(2x+5-2x-7)=(-2).(2x-5)

  d, x2+4x-y2+4=x2+4x+4-y2=(x+2)2-y2=(x+2+y)(x+2-y)

  e,x3-x2-x+1=x2(x-1)-(x-1)=(x2-1)(x-1)=(x-1)(x-1)(x+1)

  f. x3+x2y-4x-4y=x2(x+y)-4(x+y)=(x2-4)(x+y)=(x-2)(x+2)(x+y)

  bởi Hồ Lê Ngọc Ngà 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA