Phân tích đa thức 125x^3 - 1 thành nhân tử

bởi Ha Ku 29/05/2019

Phân tích đa thức sau thành nhân tử

k) 125x3 - 1

m) x6 - y3 

n) a4 - 2a+1

l ) a3 + 6a2 + 12a + 8

giúp mình với nhé mình cảm ơn nhiều ạ

Câu trả lời (1)

 • k ) \(125x^3-1\)

       \(=\left(5x\right)^3-1\)

       \(=\left(5x-1\right)\left[\left(5x\right)^2+5x.1+1^2\right]\)

       \(=\left(5x-1\right)\left(25x^2+5x+1\right)\)

  m ) \(x^6-y^3=\left(x^2\right)^3-y^3=\left(x^2-y\right).\left[\left(x^2\right)^2+x^2.y+y^2\right]=\left(x^2-y\right).\left(x^4+x^2y+y^2\right)\)

  n ) \(a^4-2a^2+1\)

  \(=\left(a^2\right)^2-2.a^2.1+1^2=\left(a^2-1\right)^2\)

  i ) \(a^3+6a^2+12a+8\)

  \(=\left(a+2\right)^3\)

  bởi Nguyễn Tuyến 30/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thu hằng

  Phân tích đa thức sau thành nhân tử

  e) 3x( x - 1 )2 - ( 1 - x )3

  f) 9x4 - \(\frac{1}{4}\)

  g) a - ( a - b )2

  h) ( x - y )2 - ( m + n )2 

  i) 9( a - b)2 - 4 ( x - y )2

 • Dương Minh Tuấn

  Phân tích đa thức sau thành nhân tử

  \(x^3-3x^2+3x-1-y^3\)
 • Quế Anh

  1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử :   \(\left(x+y\right)^3-x^3y^3\)

  2. Chứng minh rằng :

  a) \(\left(n^2-1\right)\)  chia hết cho 8  (với n là số tự nhiên lẻ)

  b)\(\left(n^6-1\right)\) chia hết cho 8    (với n là số tự nhiên lẻ)

 • Lan Anh

  Phân tích đa thức thành nhân tử

  A, ab2c3+64ab2

  B, 27x3y-a3b3y

  C, a6-b6

  giúp mk nha tối n mk di học rôi

 • Nguyễn Hiền

  Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

  x3 + 2x2 - 2x - 12

 • sap sua

  Tính (x+1/2)^2

  bởi sap sua 28/05/2019 |   1 Trả lời

  1. Kết quả (x+1/2)^2 =

  A. x^2+2x+1/4 B. x^2-x+1/4 C. x^2+x+1/4 D. x^2+x+0,2-1/3x)(0,21/2

  2. Kết quả (x^2+2y)^2 bằng

  A. 1/4+4y^2 B. 1/4+4y+4y^2 C. 1/4+2y+4y^2 D. 1/4+2y+2y^2

  3. Kết quả phép tính (1/2x-0,5)^2 là

  A. 1/2x^2-1/2x+0,25 B. 1/4x^2-0,25 C. 1/2x^2-0,25x+0,5 D. 1/4x^2-0,5x+0,25

  4. Kết quả (0,2-1/3x)(0,2+1/3x)

  A. 1/2x^2-1/2x+0,25 B. 1/4x^2-0,25 C. 1/2x^2-0,5x+2,5 D. Tất cả đều sai

  5. Viết dưới dạng bình phương tổng x^2+2x+1 là:

  A. (x+2)^2 B. (x+1)^2 C. (2x+1)^2 D. Tất cả đều sai

  6. Kết quả (100a+5)^2 bằng

  A. 100a^2+100a+25 B. 100a+100a+25 C. 100a^2-100a+25 D. 100a-100a+25

  7. Kết quả thực hiện phép tính (2x-1/3)^2

  A. 8x^3-1/27 B. 8x^2-2x^2+2/3x-1/27

  8. Kết quả (1/2x-3)^2 =

  9. Với x=6 giá trị của đa thứcx^3+12x^2+48x+64 là

  A. 900 B. 1000 C. 3000 D. Khác

  10. Khi phân tích đa thức x^2-x kết quả là

  A. x^2-x=x+1 B. x^2-x=x(x+1) C. x^2-x=x D. x^2-x=x^2(x+1)

 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  1. Trong các kết quả sau kết quả nào sai

  A. -17x^3y-34x^2y^2+51xy^3=17xy(x^2+2xy-3y^2)

  B. x(y-1) +3(y-1)= -(1-y)(x+3)

  C. 16x^2(x-y)-10y(y-1)=-2(y-x)(8x^2+5y)

  2. Đa thức (x-y)^2+3(y-x) được phân tích thành nhân tử là:

  A. (x+y)(x-y+3)

  B. (x-y)(2x-2y+3)

  C. (x-y)(x-y-3)

  D. Cả 3 câu đều sai

  3. Kết quả phân tích đa thức x(x-2)+(x-2) thành nhân tử

  A. (x-2)x

  B. (x-2)^2.x

  C. x(2x-4)

  D. (x-2)(x+1)

  4. Kết quả phân tích 5x^2(xy-2y)-15x(xy-2y) thành nhân tử

  A. (xy-2y)(5x^2-15x^2)

  B. y(x-2)(5x^2-15x^2)

  C. y(x-2)5x(x-3)

  D. (xy-2y)5x(x-3)

  5. Kết quả phân tích đa thức 3x-6y thành nhân tử là

  A. 3(x-6y)

  B. 3(3x-y)

  C. 3(3x-2y)

  D. 3(x-2y)

 • A La

  Phân tích đa thức thành  nhân tử:

  a) \(\left(1+x^2\right)^2-4x\left(1-x^2\right)\)

  b) \(\left(x^2-8\right)^2+36\)

  c) \(81x^4+4\)

 • Ban Mai

  Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

  (x^2+y^2+z^2) (x+y+z) (xy+yz+xz)

  leuleuHELP ME!!!!!!!!!!!!!vuiTHANKS TRƯỚC NHA!!!

 • Nguyễn Anh Hưng

  Bài 1: phân tích đa thức sau thành nhân tử:

  a) x2 + 2x2 +x

  b) xy + y2 - x- y

  c) x^2 - xy +3x-3y

  d) x^3 - 4x^2 -xy^2 +4x

  e) ( x+1)(x+2)(x+3)(x+4) - 3

  Bài 2: Rút gọn biểu thức sau:

  P= 2.(x+y)(x-y) - (x-y)^2 + (x+y)^2 -4y^2

  Bài 3: Tìm a,b để :

  a) ( 6x^4 - 7x^3 + ax^2 + 3x +2 ) chia hết cho ( x^2 -x +b)

  b) ( x^4 - 3x^3 - 3x^2 + ax +b ) chia hết cho ( x^2 - 3x +4)

  c) (x^4 + x^3 - x^2 +ax + b) chia hết cho ( x^2 + x -2)

  Giúp mình với m.n. Mình cảm ơn nhiều ạ