ON
ADMICRO
VIDEO

Giải phương trình sau: (4x-2).(3x-9)=0

a)(4x-2).(3x-9)=0

b)3x2+7x=0
c)(2x-1).(5x+2)=(2x-1).(3x-7)
d)16x3-9x=0
e)x3-3x2-4x+12=0
f)3x2-5x-8=0

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (2)

 
 
 
 • a) (4x -2)(3x -9) = 0

   TH1: => 4x - 2= 0            TH2: => 3x-9 = 0

           => 4x     = 2                    => 3x    = 9

           => x       = 1/2                 => x      = 3

  Vậy phương trình co 2 no  x=1/2 và x=3

  b) 3x2 + 7x =0

  <=> x ( 3x +7 ) = 0

  TH1 => x = 0                            TH2 => 3x+7 = 0

                                                          =>  x     = -7

       Vậy phương trình có 2 no  x= 0 và x=7                                                  

  c) ( 2x-1 )( 5x+2 )= ( 2x-1 )( 3x-7 )

  <=> (2x-1)(5x+2) - (2x-1)(3x-7) = 0

  <=> (2x-1)( 5x+2 -3x+7) = 0

  <=> (2x-1)( 2x +9) = 0

  TH1 => 2x - 1 = 0                    TH2 => 2x + 9 = 0

         => 2x      = 1                           => 2x       = -9

         => x        = 1/2                        => x         = -9/2

  Vậy phương trình có 2 no x = 1/2 và x = - 9/2

  d) 16x3 -9x = 0

  <=> x (16x2 -9) = 0

  <=> x (4x-3)(4x+3) = 0

  TH1 => x = 0          TH2 => 4x-3 = 0             TH3: => 4x+3 = 0                                           => 4x    = 3                     => 4x     = - 3 

                                       => x      =  3/4                 => x      =  -3/4

  Vậy phương trình có 3 no x=0, x= 3/4, x=-3/4

  e) x3 -3x2 - 4x +12 =0

  <=> x2( x-3) - 4(x-3) =0

  <=> (x-3)( x2 -4) =0

  <=> (x-3)(x-2)(x+2) =0

  TH1 => x-3= 0              TH2 => x-2 =0             TH3 => x+2 =0

         => x   = 3                     => x    = 2                   =>  x  = - 2 

  Vậy phương trình có 3 no x = 3, x = 2 và x  = -2

  f) 3x2 -5x +8 = 0

  <=> 3x2 +3x - 8x +8 =0

  <=> 3x( x+ 1) - 8( x+1) =0

  <=> ( x+1)(3x-8) = 0

  TH1 => x+1 =0          TH2 => 3x+8 = 0

         => x     = -1               =>  x      = -8/3

  Vậy phương trình có 2 no x =-1 và x = -8/3

    bởi Kh MN 03/03/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a) (4x -2)(3x -9) = 0

   TH1: => 4x - 2= 0            TH2: => 3x-9 = 0

           => 4x     = 2                    => 3x    = 9

           => x       = 1/2                 => x      = 3

  Vậy phương trình co 2 no  x=1/2 và x=3

  b) 3x2 + 7x =0

  <=> x ( 3x +7 ) = 0

  TH1 => x = 0                            TH2 => 3x+7 = 0

                                                          =>  x     = -7

       Vậy phương trình có 2 no  x= 0 và x=7                                                  

  c) ( 2x-1 )( 5x+2 )= ( 2x-1 )( 3x-7 )

  <=> (2x-1)(5x+2) - (2x-1)(3x-7) = 0

  <=> (2x-1)( 5x+2 -3x+7) = 0

  <=> (2x-1)( 2x +9) = 0

  TH1 => 2x - 1 = 0                    TH2 => 2x + 9 = 0

         => 2x      = 1                           => 2x       = -9

         => x        = 1/2                        => x         = -9/2

  Vậy phương trình có 2 no x = 1/2 và x = - 9/2

  d) 16x3 -9x = 0

  <=> x (16x2 -9) = 0

  <=> x (4x-3)(4x+3) = 0

  TH1 => x = 0          TH2 => 4x-3 = 0             TH3: => 4x+3 = 0                                           => 4x    = 3                     => 4x     = - 3 

                                       => x      =  3/4                 => x      =  -3/4

  Vậy phương trình có 3 no x=0, x= 3/4, x=-3/4

  e) x3 -3x2 - 4x +12 =0

  <=> x2( x-3) - 4(x-3) =0

  <=> (x-3)( x2 -4) =0

  <=> (x-3)(x-2)(x+2) =0

  TH1 => x-3= 0              TH2 => x-2 =0             TH3 => x+2 =0

         => x   = 3                     => x    = 2                   =>  x  = - 2 

  Vậy phương trình có 3 no x = 3, x = 2 và x  = -2

  f) 3x2 -5x +8 = 0

  <=> 3x2 +3x - 8x +8 =0

  <=> 3x( x+ 1) - 8( x+1) =0

  <=> ( x+1)(3x-8) = 0

  TH1 => x+1 =0          TH2 => 3x+8 = 0

         => x     = -1               =>  x      = -8/3

  Vậy phương trình có 2 no x =-1 và x = -8/3

    bởi Pham Trung Nhan 21/04/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1