Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n số nguyên?

bởi Vũ MInh 10/01/2019

Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n số nguyên. In các phần tử của mảng A ra màn hình và các phần tử của mảng chia hết cho cả 2, 3, 5 và tổng của chúng (n được nhập vào từ bàn phím).

Câu trả lời (2)

 • uses crt;

  var n,i,dem,j:longint;

  a:array[1..100]of longint;

  begin

  clrscr;

  readln(n);

  for i:=1 to n do readln(a[i]);

  write('Day so: ');

  for i:=1 to n do write(a[i],' ');

  write('Cac so chia het cho 2,3,5: ');

  for i:=1 to n do if (a[i] mod 2=0)and(a[i] mod 3=0)and(a[i] mod 3=0)then

                                begin

                                   write(a[i],' ');

                                    dem:=dem+a[i];

                                end

   else if n=a[i] then write('0');   

  write('Tong cua chung: ',dem);

  readln

  end.

  bởi Nguyen Thu 03/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1

   

  bởi Cao Anh Duy 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan