YOMEDIA

lập CTHH của hợp chất biết 0,3 mol hợp chất này nặng 5,4g và mH : mO=1:8?

bởi bala bala 11/05/2019

Câu 1: Lập CTHH của hợp chất có thành phần như sau:

a) mH:mO=1:8 biết 0,3 mol hợp chất này nặng 5,4g

b) mCa:mC:mO = 10:3:12, biết 0,1 mol hợp chất này nặng 10g

c) mCa:mN:mO = 10:7:24, biết 0,2 mol hợp chất này nặng 32,8g

d) mC:mH = 6:1 biết 1 lit khí này ở đktc nặng 1,25g

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) gọi CTHH đơn giản của hợp chất là (HxOy)n

  theo đề bài: mH : mO = 1:8

  ⇒ x : 16y = 1: 8

  ⇒ x : y = 1:2

  ⇒ CTHH đơn giản của hợp chất là (H2O)n

  mà 0,3 mol (H2O)n nặng 5,4 g

  ⇒M(H2O)n = 5,4 / 0,3 = 18g

  ⇒18n = 18

  ⇒n=1

  Vậy CTHH của hợp chất là H2O.

  b) gọi CTHH đơn giản của hợp chất là (CaxCyOz)n

  theo đề bài: mCa : mC : mO = 10 : 3 : 12

  ⇒ 40x : 12y :16z = 10 : 3 : 12

  ⇒ x : y : z = 1 : 1 : 3

  ⇒ CTHH đơn giản của hợp chất là(CaCO3)n

  mà 0,1 mol (CaCO3)n nặng 10 g

  ⇒ M(CaCO3)n = 10/0,1 = 100g

  ⇒ 100n = 100

  ⇒ n = 1

  Vậy CTHH của hợp chất là CaCO3

  c) gọi CTHH đơn giản của hợp chất là CaxNyOz

  theo đề bài : mCa : mN : mO = 10 : 7 : 24

  ⇒ 40x : 14y : 16z = 10 : 7 : 24

  ⇒ x : y : z = 10/40 : 7/14 : 24/16

  ⇒x : y : z = 1 : 2 : 6

  ⇒ CTHH đơn giản của hợp chất là (CaN2O6)n

  mà 0,2 mol (CaN2O6)n nặng 32,8 g

  ⇒ M(CaN2O6)n = 32,8/0,2 = 164g

  ⇒164n = 164g

  ⇒ n =1

  Vậy CTHH của hợp chất là CaN2O6

  d) gọi CTHH đơn giản của hợp chất là (CxHy)n

  theo đề bài: mC : mH = 6 : 1

  ⇒ 12x : y = 6 : 1

  ⇒ x : y = 1 : 2

  ⇒ CTHH đơn giản của hợp chất là (CH2)n

  mà 1 lít khí (CH2)n ở đktc nặng 1,25g

  ⇔ 1/22,4 mol khí (CH2)n nặng 1,25g

  ⇒ M(CH2)n = 28

  ⇒ 14n = 28

  ⇒ n = 2

  Vậy CTHH của hợp chất là C2H4

  bởi quốc thái 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA