Để điều chế khí oxi như nhau,thì dùng chất nào có giá thành rẻ nhiều hơn?

bởi Thụy Mây 31/03/2019

Để điều chế khí oxi người ta phân hủy KMnO4 và KCLO3 
a/Để thu được lượng khí oxi như nhau,chất nào cần số mol nhiều hơn?Cần dùng khối lượng nhiều hơn? 
b/phân hủy cùng số mol,chất nào sinh ra khí nhiều hơn? 
c/phân hủy cùng khối lượng chất nào sinh ra khí oxi nhiều hơn? 
d/Biết giá thành 1kg KMnO4 là 200000đ,1kg KCLO3 là 300000đ,hãy cho biết để điều chế khí oxi như nhau,thì dùng chất nào có giá thành rẻ nhiều hơn?

Câu trả lời (1)

 • a)6KMnO4--->3K2MnO4 + 3MnO2 + 3O2 (1) 
  2KClO3---> 2KCl + 3O2 (2) 
  Dựa vào phương trình trên ---> thu cùng lượng O2, KMnO4 cần nhiều số mol hơn, và khối lượng nhiều hơn. 
  b)6KClO3-->6KCl + 9O2 (3) 
  1,3--->Cùng số mol, KClO3 cho nhiều O2 hơn. 
  c)Giả sử cả 2 chất cùng có khối lượng là 100g 
  nKMnO4=50/79(mol) 
  nKClO3=40/49 
  Thay vào các phương trình phản ứng tính ra mO2 
  Cụ thể: KMnO4 cho ra 800/79 (g) O2 
  KClO3 cho ra 1920/49 (g) O2 
  ---> Cùng m thì KClO3 cho nhiều g O2 hơn. 
  d) Giả sử cần điều chế 32 g O2 
  --->nO2=1 mol 
  --->nKMnO4=2 mol--->mKMnO4=316g 
  và nKClO3=2/3 mol--->nKClO3=245/3g 
  Ta có: 
  -1000g KMnO4 <=> 200000đ 
  316 g=========>63200đ 
  -1000g KClO3 <=> 300000đ 
  245/3g========> 24500đ 
  Vậy để điều chế cùng lượng O2, KClO3 có giá thành rẻ hơn.

  bởi Lan Nhi Dương 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • hành thư

  Cho hỗn hợp PbO và Fe2O3 tác dụng với C ở nhiệt độ thích hợp. Hỏi nếu thu được 26,3g hỗn hợp Pb và Fe trong đó khối lượng Pb gấp 3,696g lần khối lượng Fe thì cần dùng khối lượng cacbon là bao nhiêu?

 • Tran Chau

  Bài 1: Cho 3,6g một oxit sắt vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức phân tử của oxit sắt
  Bài 2: Dẫn 5,61 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí CO và H2 từ từ qua hỗn hợp 2 oxit CuO và FeO nung nóng lấy dư, sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp giảm a gam
  a) Viết các PTHH
  b) Tính a
  c) Tính % theo thể tích của cá khí, biết tỉ khối hỗn hợp khí so với khí CH4 là 0,4

 • Nguyễn Vân

  Đốt cháy hoàn toàn 23,80g hỗn hợp 2 kim loại A, B (A hóa trị II, B hóa trị III) cần dùng vừa đủ 8,96 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp Y gồm 2 oxit của 2 kim loại A và B. Dẫn luồng khí H2 dư đi qua hỗn hợp Y nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 33,40g chất rắn. Cho biết H2 chỉ khử được một trong 2 oxit của hỗn hợp Y. Xác định tên 2 kim loại A, B

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: oxi, không khí và hi đro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ta chất khí trong mỗi lọ?

 • thanh hằng

  mn ơi giải giúp mình với ạ...

  Câu 1: Chất có công thức hóa học nào sau đây là oxit?

  A. ZnO

  B. Zn(OH)2

  C. ZnCO3

  D. ZnSO4

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn khí metan (CH4) trong khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản ứng là:

  A. CO2.

  B. H2O.

  C. CO2 và H2O.

  D. CO2, H2O và O2.

  Câu 3: Cho các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

  1) CaCO3  CaO + CO2

  2) Fe + S  FeS                     

           3) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

                4) 2Fe + 3Cl2  2FeCl3

       Trong các phản ứng trên: số phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy lần lượt là:

  A. 3; 1.

  B. 2; 1.

  C. 1; 3.

  D. 1; 2.

  Câu 4: Thành phần thể tích của không khí gồm:

  1. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,...).
  2. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,...).
  3. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.
  4. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

  Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí CH4 trong bình chứa khí oxi. Thể tích khí oxi (đo ở đktc) cần dùng là:

  A. 2,24 lít.

  B. 3,36 lít.

  C. 4,48 lít.

  D. 6,72 lít.

  Câu 6: Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ?

  A. SO3; P2O5.

  B. Na2O; SO3.

  C. SO2; CaO.

  D. Na­2O; CaO.

 • Việt Long

  Bài 1: Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có tổng các hạt proton, electron, notron bằng 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt. Xác định tên của nguyên tố X.

 • Mai Bảo Khánh

  Hoà tan 246 gam muối FeSO4.7H2O vào nước thu được 1122 gam dung dịch . Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

 • Trần Phương Khanh

  Cho 5.4g nhôm tác dụng với 0,5mol dung dịch axit sunfuric H2SO4 .
  Viết phương trình phản ứng xảy ra .
  Chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng bằng bao nhiêu gam ?
  Tính thể tích Hidro sinh ra ở đktc .

 • An Nhiên

  Câu 1 Hoàn thành các PTTHH cho các phản ứng trao đổi sau:
  1- NaOH + HCl 
  2- BaCl2 + H2SO4 
  3- BaCl2 + Na2SO4 
  4 - Na2CO3 + H2SO4 
  5- Na2CO3 + BaCl2
  6- FeCl2 + NaOH 
  7- FeCl3 + KOH 
  8- Fe2(SO4)3 + NaOH 
  9- AgNO3 + HCl 
  10- Al2(SO4)3 + KOH -

 • Việt Long

  Thực hiện các chuyển hóa sau 
  a) Cu \(\rightarrow\) CuO \(\rightarrow\)Cu

                 \(\downarrow\) 
  b) Fe - Fe3O4 - Fe - FeCl2
  c) KClO3 - O2 - H2O - H2 - Fe
  d) KMnO4 - O2 - SO2 - SO3 - H2SO4
  e) KNO3 - O2 - P2O5 - H3PO4 - Ca3(PO4)2
  f) H2O - O2 - CaO - Ca(OH)2 - CaCO3