ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 34 Bài luyện tập 6

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 34 về Bài luyện tập 6 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Tính khử
  • B. Tính oxi hóa
  • C. Nhẹ
  • D. Tác dụng với O2  
  • A. Nhẹ
  • B. Tính khử
  • C. Chất khí 
  • D. Nhẹ, tính khử, cháy tỏa nhiều nhiệt 
   
   
  • A. HNO3
  • B. Cu 
  • C. Axit: HCl, H2SO4, Kim loại: Mg, Al, Zn, Fe…
  • D. Axit: HNO3, H2SO4; Kim loại: Cu, Mg, Al, Zn, Fe…
  • A. đẩy axit 
  • B. đẩy nước
  • C. đẩy không khí 
  • D. Đẩy nước hoặc đẩy không khí. 
  • A. Hai đơn chất 
  • B. Hai hợp chất
  • C. Đơn chất và hợp chất 
  • D.  Hai oxit. 
 • Câu 6:

  Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không phải phản ứng thế

  • A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
  • B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
  • C. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl
  • D. Al + CuO → Cu + Al2O3
 • Câu 7:

  Trong các loại phản ứng dưới đây, phản ứng nào chắc chắn là phản ứng oxi hóa – khử

  • A. Phản ứng hóa hợp
  • B. Phản ứng thế
  • C. Phản ứng thủy phân
  • D. Phản ứng phân hủy
 • Câu 8:

  Cho thanh Al ngâm vào dung dịch axit clohidric thấy có khí bay lên. Xác định khí đó

  • A. Cl2
  • B. H2O
  • C. H2
  • D. NH3
 • Câu 9:

  Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử:

  • A. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O
  • B. NH3 + HCl → NH4Cl
  • C. CaCO3 → CaO + CO2
  • D. NaOH+ Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • Câu 10:

  Cho thanh đồng ngâm vào 400ml dung dịch axit sunfuric loãng 2M thấy trong dung dịch có khí và V bằng bao nhiêu?

  • A. 1,75 l
  • B. 12,34 l
  • C. 4,47 l
  • D. 17,92 l
 • Câu 11:

  Tính m(g) H2O khi cho 2,24(l) H2 tác dụng với 6,72 (l) O2(đktc)

  • A. 9,8 g
  • B. 9,3 g
  • C. 4,32 g
  • D. 9,6 g
 

 

YOMEDIA
1=>1