YOMEDIA

Bản chất và vai trò của pháp luật?

bởi Nguyễn Như 29/04/2019

Bản chất và vai trò của pháp luật?

RANDOM

Câu trả lời (16)

 • vai trò của pháp luật:

  giúp răn đe, điều chỉnh hành vi con người theo lẽ phải, thống nhất trật tự xã hội trong đất nước, đề ra quyền lợi và xử phạt đối với những người làm trái pháp luật

  bởi Huỳnh Thị Ngọc Ngân 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bản chất của nhà nước là nhà nước do dân của dân và vì dân
  bởi Lê Ran 03/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bản chất của pháp luật là :

  +  tính giai cấp

  +  giá trị xã hội 

  +  tính dân tộc.

   

  bởi Thanh Hương 07/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bản chất của pháp luật là:Tính dân tộc

  bởi @%$ Đạo 07/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Bản chất giai cấp của pháp luật

  Bản chất của pháp luật cũng giống như nhà nước là tính giai cấp của nó, không có “pháp luật tự nhiên” hay pháp luật không có tính giai cấp.

  – Tính giai cấp của pháp luật trước hết ở chỗ, pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị, nội dung của ý chí đó đựơc quy định bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp thống trị. Nhờ nắm trong tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước để thể hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung thống nhất, hợp pháp hoá ý chí của nhà nước, được nhà nước bảo hộ thực hiện bằng sức mạnh của nhà nước.

  – Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh của pháp luật. Mục đích của pháp luật trước hết nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Vì vậy, pháp luật là nhân tố để điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm hướng các quan hệ xã hội phát triển theo một trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Với ý nghĩa đó, pháp luật chính là công cụ để thực hiện sự thống trị giai cấp.

  Bản chất xã hội của pháp luật

  – Bản chất của pháp luật còn thể hiện thông qua tính xã hội của pháp luật. Tính xã hội của pháp luật thể hiện thực tiễn pháp luật là kết quả của sự “chọn lọc tự nhiên” trong xã hội. Các quy phạm pháp luật mặc dù do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, tuy nhiên chỉ những quy phạm nào phù hợp với thực tiễn mới được thực tiễn giữ lại thông qua nhà nước, đó là những quy phạm “hợp lý”, “khách quan” được số đông trong xã hội chấp nhận, phù hợp với lợi ích của đa số trong xã hội.

  – Giá trị xã hội của pháp luật còn thể hiện ở chỗ, quy phạm pháp luật vừa là thước đo của hành vi con người, vừa là công cụ kiểm nghiệm các quá trình, các hiện tượng xã hội, là công cụ để nhận thức xã hội và điều chỉnh các quan hệ xã hội, hướng chú ý vận động, phát triển phù hợp với các quy luật khách quan.

  Vai trò của pháp luật

  – Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội

  – Pháp luật là phương tiện thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi công dân.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Bản chất của pháp luật

  Cũng giống như bản chất của nhà nước, bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở tính giai cấp. Tính giai cấp của pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trong xã hội, nội dung ý chí đó được quy định bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp thống trị. Ý chí của giai cấp thống trị được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật là yếu tố điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm định hướng cho các quan hệ xã hội phát triển theo một mục tiêu, một trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ và củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Với ý nghĩa đó pháp luật chính là công cụ thể hiện sự thống trị của giai cấp.

  Ví dụ: Pháp luật chủ nô là pháp luật của giai cấp chủ nô do giai cấp này đặt ra trước hết là vì lợi ích của nó. Pháp luật chủ nô quy định công khai quyền lực vô hạn của chủ nô và tình trạng vô quyền của giai cấp nô lệ.

  Bên cạnh tính giai cấp, không thể coi nhẹ giá trị xã hội to lớn của pháp luật vì trong cuộc sống hàng ngày các cá nhân và tổ chức có mối quan hệ với nhau rất đa dạng được thể hiện qua những hành vi xử sự khác nhau. Xã hội thông qua nhà nước ghi nhận những cách xử sự hợp lý, khách quan được số đông chấp nhận phù hợp với lợi ích của số đông trong xã hội, cách xử sự này được nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật. Giá trị xã hội của pháp luật còn được thể hiện ở chỗ một quy phạm pháp luật vừa là thước đo của hành vi con người vừa là công cụ kiểm nghiệm các quá trình, các hiện tượng xã hội, là công cụ để nhận thức xã hội và điều chỉnh các quá trình xã hội.

  Ngoài ra pháp luật còn có tính dân tộc, tính mở.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Bản chất:Đúng dắn,chân thực.

  Vai trò:Bảo veej quyền tự do của công dân

  bởi Gia Phuc 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bản chất của pháp luật

  Pháp luật có tính giai cấp. Tính giai cấp của pháp luật được biểu hiện ở các điểm sau đây:

  - Pháp luật là những quy tắc thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Giai cấp nào nắm quyền lực Nhà nước thì trước hết ý chí của giai cấp đó được phản ánh trong pháp luật.

  - Ý chí của giai cấp thống trị thể hiện trong pháp luật không phải là sự phản ánh một cách tùy tiện. Nội dung của ý chí này phù hợp với quan hệ kinh tế - xã hội của Nhà nước đó.

  - Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích của nó. Mục đích của pháp luật là để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo một trật tự phù hợp với ý chí và lợi ích của giai cấp nắm quyền lực Nhà nước.

  Pháp luật là một hệ thống các quy tắc xử sự do Nhà nước đặc ra (hoặc thừa nhận) có tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính bặt buộc chung thể hiện ý chí của giai cấp nắm quyền lực Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.
  Cần có pháp luật để giữ gìn trật tự của xã hội , bảo vệ toàn dân , làm cho toàn dân được an cư lạc nghiệp ,khiến đất nước hòa bình thịnh vượng ,dân chủ văn minh . Người dân sống đúng với pháp luật thì được chính pháp luật đó bảo vệ , có ai xâm phạm vào thân thể , tài sản , gia đình , quyền tự do v.v... của người đó thì người đó có quyền tố cáo với những cơ quan pháp luật để đươc bảo vệ . Không có pháp luật quốc gia sẽ loạn . Đất nước có văn minh thịnh vượng bao nhiêu là do pháp luật nghiêm minh bấy nhiêu . Nhờ có pháp luật cơ quan hành pháp tức là chính phủ mới quản lý điều hành đất nước được . Nhờ có pháp luật cơ quan tư pháp mới giải quyết tất cả những tranh chấp của toàn dân , không có pháp luật thì tòa án căn cứ vào đâu mà xử . Nhờ có pháp luật toàn dân mới sinh hoạt được . Nếu ra đường mà không có luật giao thông đường bộ thì làm sao đi? Như vậy , luật pháp là điều kiện tất yếu của đất nước . Như vậy sống đúng với pháp luật là hạnh phúc nhất . Nếu sống sai với pháp luật hiện hành là đau khổ nhất vì phải vào tù .

  bởi - Đạo 14/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tính dân tộc

  bởi Nguyễn Hồ Quang Khải 22/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giúp răn đê hình thành sự công băbgf

  bởi Nguyễn Lại Thanh Tâm 20/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • là mọi ng phải nghe theo

  bởi Phạm Minh Quân 03/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • là Nếu ra đường mà không có luật giao thông đường bộ thì làm sao đi? Như vậy , luật pháp là điều kiện tất yếu của đất nước . Như vậy sống đúng với pháp luật là hạnh phúc nhất . Nếu sống sai với pháp luật hiện hành là đau khổ nhất vì phải vào tù .

  bởi Nguyễn Thành 04/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mn phai tuan theo

  bởi nguyen van thuan 12/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA