YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 15 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng giúp các em học sinh quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hoá học; Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể; Tính được m của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON