Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 24 Biển và đại dương

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):