Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 22 Các đới khí hậu trên trái đất

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Có bao nhiêu khối khí hậu trên bề mặt của Trái Đất

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
 • Câu 2:

  Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ nào? 

  • A. 33066'B
  • B. 66033'B
  • C. 23027'B
  • D. 27023'B
 • Câu 3:

  Ngày 22/12 đông chí tia sáng mặt trời chiếu vuông gốc với đất ở đâu: 

  • A. Chí tuyến Nam
  • B. Chí tuyến Bắc
  • C. Vòng cực Nam
  • D. Xích đạo
 • Câu 4:

  Tia sáng mặt trời chiếu vuông gốc với mặt đất ở đường chí tuyến Bắc và đường chí tuyến Nam lần lượt vào các ngày nào? 

  • A. 23/9-22/12
  • B. 22/6-22/12
  • C. 21/3-22/6
  • D. 21/3-23/9
 • Câu 5:

  Vĩ tuyến 66033'B được gọi là: 

  • A. Cực Bắc
  • B. Vòng cực Bắc
  • C. Vòng cực
  • D. Chí tuyến Bắc
 • Câu 6:

  Đường vòng cực Nam nằm ở: 

  • A. 66o33'B
  • B. 33o66'B
  • C. 27o23'B
  • D. 23o27'B
 • Câu 7:

  Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai nhiệt: 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 8:

  Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất là: 

  • A. Dòng biển 
  • B. Địa hình
  • C. Vĩ độ
  • D. Vị trí gần hay xa biển
 • Câu 9:

  Vùng nội chí tuyến là vùng nằm ở: 

  • A. Giữa chí tuyến và vòng cực
  • B. Từ vòng cực đến cực
  • C. Giữa hai vòng cực
  • D. Giữa hai chí tuyến 
 • Câu 10:

  Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào? 

  • A. Cận nhiệt đới 
  • B. Hàn đới
  • C. Cận nhiệt
  • D. Nhiệt đới
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn