• Câu hỏi:

  Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 40

  • A. CuO2
  • B. CuO
  • C. Cu2O
  • D. Cu2O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có dA/H2 = 40 → MA = 80

  \(\begin{array}{l}
  80\%  = \frac{{x.100}}{{80}} \to x = 64(Cu)\\
  20\%  = \frac{y}{{80}}.100 \to y = 16(O)\\
  nCu = \frac{{64}}{{64}} = 1mol\\
  nO = \frac{{16}}{{16}} = 1mol
  \end{array}\)

  Có nCu : nO = 1:1 → CuO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC