Nhỏ từ từ dung dịch chứa x mol H3PO4 vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0165M

 • Câu hỏi:

  Nhỏ từ từ dung dịch chứa x mol H3PO4 vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,0165M, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Giá trị của a là:

  • A. 0,022.
  • B. 0,024.
  • C. 0,020.
  • D. 0,028
  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  Đáp án đúng: B

 

 

Được đề xuất cho bạn

CÂU HỎI KHÁC VỀ PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT