AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của Biển Chết là -392 mét thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì?

  • A. Dấu "+" biểu thị cao hơn mực mực nước biển; dấu "-" chỉ thấp hơn mực nước biển
  • B. Dấu "+" biểu thị thấp hơn mực mực nước biển; dấu "-" chỉ cao hơn mực nước biển
  • C. Dấu "+" biểu thị bằng mực mực nước biển; dấu "-" chỉ thấp hơn mực nước biển
  • D. Dấu "+" biểu thị cao hơn mực mực nước biển; dấu "-" chỉ  bằng mực nước biển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>