YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the best sentence -a, b, c, or d - made from the given cues.

  Câu hỏi:

  I/ had/ An/ clean/ bedroom/ before/ let/ her/ go out/ play//

  • A. I had An clean up her bedroom before I let her going out to play.
  • B. I had An cleaned her bedroom before letting her go out for playing.
  • C. I had An clean up her bedroom before I let her go out to play.
  • D. I had An to clean her bedroom before letting her go out to play.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Let + O + Vo nên loại câu A
  Truyền khuyến chủ động: Have/get + O (chủ động) + Vo/To V nên loại câu B và D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6991

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF