AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai người có khối lượng lần lượt là m1 và m2. Người thứ nhất đứng trên tấm ván diện tích S1, người thứ hai đứng trên tấm ván diện tích S2. Nếu m2 = 1,2m1 và S1 = 1,2S2, thì khi so sánh áp suất hai người tác dụng lên mặt đất, ta có: 

  • A. p1 = p2          
  • B. p1 = 1,2p2
  • C. p2 = 1,44p1
  • D. p2 = 1,2p1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{p_1} = \frac{{{F_1}}}{{{S_1}}} = \frac{{10{m_1}}}{{{S_1}}};}\\ {}&{{p_2} = \frac{{{F_2}}}{{{S_2}}} = \frac{{10{m_2}}}{{{S_2}}}}\\ {}&\begin{array}{l} \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}} = \frac{{10{m_2}}}{{{S_2}}} \times \frac{{{S_1}}}{{10{m_1}}} = 1,44\\ \Rightarrow {p_2} = 1,44{p_1} \end{array} \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>