• Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order to make the sentence correct

  Câu hỏi:

  Forty years after Yuri Gagarin became the first man in orbit, Dennis Tito, an American businessman has become the world first space tourist.

  • A. after
  • B. orbit
  • C. has become
  • D. world

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  bỏ "world"

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC