• Câu hỏi:

  Đơn vị hút nước của rễ là

  • A. Tế bào lông hút
  • B. Tế bào biểu bì
  • C. Không bào
  • D. Tế bào rễ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC