AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:

  • A. Những số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9
  • B. Những số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
  • C. Những số có chữ số tận cùng là 3 thì chia hết cho 3
  • D. Những số có chữ số tận cùng là 3 hoặc 9 thì chia hết cho 9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>