• Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại có vai trò

  • A. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.
  • B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
  • C. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
  • D. Nâng cao vị thế nước ta trên thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC