• Câu hỏi:

  Các cặp phân số náo sau đây là cặp phân số bằng nhau: 

  • A. \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{9}{15}\)
  • B. \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{-9}{-15}\)
  • C. \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{9}{-15}\)
  • D. \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{5}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lần lượt thử với các cặp chỉ thấy có cặp \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{9}{-15}\) là bằng nhau do: \((-3).(-15)=9.5\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC