AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng 200kg rơi từ độ cao 5m đến đập vào cọc móng, sau đó cọc bị đóng sâu vào đất 80cm. Lực cản của đất đối với cọc là 10000N. Khi va chạm, búa máy đã truyền bao nhiêu phần trăm công của nó cho cọc?

  Lời giải tham khảo:

  Công toàn phần quả nặng rơi xuống sinh ra.

  A = p.h = 200.10.5 = 10000J

  Công lực cản của đất đối với cọc là:

  A1 = F.s = 10000.0,8 = 8000N

  Số % cơ năng khi va chạm búa máy đã truyền thành công cho cọc

  H = A1/A = 8000:10000 = 0,8 = 80%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>