AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Lớp 6A có 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm \(\frac{1}{5}\) số học sinh cả lớp, \(\frac{1}{2}\) là số học sinh khá, còn lại là số học sinh trung bình.

   a. Tính số học sinh giỏi, khá và trung bình của lớp.

   b. Tỉ số học sinh nam và nữ của một lớp 6 là \(\frac{2}{5}\). Biết tổng số học sinh lớp đó là 40 học sinh. Hãy tính số học sinh nam và nữ của lớp đó?

  Lời giải tham khảo:

  a)  Số học sinh giỏi lớp 6B là:

  \(40.\frac{1}{5} = 8\) (HS)

  Số học sinh khá lớp 6A là:

  \(40.\frac{1}{2} = 20\) (HS)

  Số học sinh trung bình lớp 6A là: 40 - (8+20) = 11 (HS)

  b) Gọi số học sinh nam và nữ lần lượt là \(a, b\) (\(a,b \in {Z^*}\))

  ta có: \(\frac{a}{b} = \frac{2}{5}\) và \(a+b = 42\)

  Suy ra: \(a=\frac{{b.2}}{5}\) thay vào a + b = 42, ta được:

  \(\frac{{b.2}}{5} + b = 42\)

  \(\frac{7}{5}.b= 42\)

  \(b = 42:\frac{7}{2} = 32\) suy ra a = 42- 32 = 10

  Vậy lớp 6 có 12 học sinh nam và 30 học sinh nữ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>