ON
YOMEDIA

Soạn văn 11 Xin lập khoa luật tóm tắt

VIDEO_3D

Xin lập khoa luật được trích từ Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ nhằm mục đích dâng lên vua những chính sách để cải cách đất nước. Với bài soạn văn tóm tắt, Học247 hi vọng các em có thể dễ dàng trả lời được các câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài cũng như nắm được những kiến thức cần đạt khi học văn bản này. Chi tiết bài soạn văn tóm tắt, các em có thể tham khảo dưới đây:

 
 
YOMEDIA

1. Bố cục văn bản

 • Bố cục gồm 3 phần:
  • Phần 1 (Từ đầu… “quốc dân giết”): Vai trò và trách nhiệm của luật pháp đối với xã hội.
  • Phần 2 (từ “Biết rằng…chất phác”): Mối quan hệ giữa luật pháp với đạo Nho, văn chương nghệ thuật.
  • Phần 3 (Còn lại): Mối quan hệ giữa luật pháp và đạo đức

2. Hướng dẫn soạn văn Xin lập khoa luật

Câu 1: Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào? Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây ra sao?

 • Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm các lĩnh vực: kỉ cương, uy quyền, chính lệnh của quốc gia.
 • Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây: “Ở các nước phương Tây, phàm những ai đã nhập ngạch Bộ Hình xử đoán các vụ kiện tụng thì chỉ có thăng trật chứ không bao giờ bị biếm truất. Dù vua, triều đình cũng không giáng chức họ được một bậc”.

Câu 2: Tác giả chủ trương vua, quan và dân phải có thái độ như thế nào trước luật? Vì sao ông lại chủ trương như vậy?

 • Tác giả chủ trương vua, quan và dân phải học luật. Vì có luật thì sẽ giữ được kỉ cương, phép nước, duy trì được sự tồn tại của đất nước.

Câu 3: Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống có tôn trọng pháp luật không?

 • Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống không tôn trọng pháp luật.

Câu 4: Tác giả quan niệm thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và luật pháp?

 • Mối quan hệ giữa đạo đức và luật pháp là mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau bởi làm trái luật là có tội và cái công bằng ở luật chính là đạo đức.

Câu 5: Việc nhắc đến Khổng Tử và khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng gì đối với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích?

 • Việc nhắc đến Khổng Tử và khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng gây tác động sâu sắc để mọi người nhận thức rõ vấn đề quan trọng của pháp luật.

Trên đây là bài soạn văn Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ tóm tắt. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm: Bài soạn Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ.

 

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

 

 

Tư liệu nổi bật tuần


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1