Tiếng Anh giao tiếp thường gặp về mối quan hệ gia đình

Tải về

1. Câu giao tiếp tiếng Anh khi hỏi về anh chị em

- Do you have any brothers or sisters?

- Yes, I've got ...

+ a brother

+ sister

+ an elder brother

+ a younger sister

+ two brothers

+ two sisters

+ one brother and two sisters

- No, I'm an only child

- Bạn có anh chị em không?

- Có, mình có …

+ một anh/em trai

+ một chị/em gái

+ một anh trai

+ một em gái

+ hai anh/em trai

+ hai chị/em gái

+ một anh/em trai và hai chị/em gái

- Không, mình là con một

 

2. Câu giao tiếp tiếng Anh khi muốn nói về con và cháu

- Have you got any kids?

- Do you have any children?

- Yes, I've got ... + a boy and a girl

+ a young baby

+ three kids

- I don't have any children

- Do you have any grandchildren?

- Bạn có con không?

- Bạn có con không?

- Có, mình có ... + một trai và một gái

+ một bé mới sinh

+ ba con

- Mình không có con

- Ông/bà có cháu không?

 

 

 

3. Câu giao tiếp tiếng Anh khi muốn nói về bố mẹ và ông bà

- Are your parents still alive?

- Where do your parents live?

- What do your parents do?

- What does your father do?

- What does your mother do?

- Are your grandparents still alive?

- Where do they live?

- Bố mẹ bạn còn sống chứ?

- Bố mẹ bạn sống ở đâu?

- Bố mẹ bạn làm nghề gì?

- Bố bạn làm nghề gì?

- Mẹ bạn làm nghề gì?

- Ông bà bạn còn sống cả chứ?

- Họ sống ở đâu?

 

4. Câu giao tiếp tiếng Anh khi muốn nói quan hệ hôn nhân

- Do you have a boyfriend?

- Do you have a girlfriend?

- Are you married?

- Are you single?

- Are you seeing anyone?

- I’m ...+ single

+ engaged

+ married

+ divorced

+ separated

+ a widow

+ a widower

- I'm seeing someone

- Bạn có bạn trai chưa?

- Bạn có bạn gái chưa?

- Bạn có gia đình chưa?

- Bạn chưa có gia đình à?

- Bạn có đang hẹn hò ai không?

- Mình ... + còn độc thân

+ đã đính hôn rồi

+ đã lập gia đình rồi

+ đã ly hôn rồi

+ đang ly thân

+ chồng mình mất rồi

+ vợ mình mất rồi

- Mình đang hẹn hò