YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ

Tải về
 
NONE

Nhằm giúp các em có thêm đề thi tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến. Hoc247 đã tổng hợp Đề thi giữa HK1 môn Hóa 11 năm học 2019 - 2020, đề thi gồm tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm được chọn lọc từ đề thi của trường THPT Lý Thái Tổ sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc với đề thi. Đồng thời, kèm với mỗi đề thi đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả.

ATNETWORK
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

Ngày thi: 26/10/2019

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Môn thi: Hóa học 11

Thời gian làm bài: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)

 

Câu 1: Chọn câu phát biểu không đúng:

A. Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là phản ứng thuận nghịch.

B. Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch FeClthấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

C. Nhiệt phân muối nitrat của kim loại luôn thu được kim loại và khí oxi.

D. Cho dd NaOH vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện kết tủa màu xanh.

Câu 2: Xác định chất (A) và (B) trong chuỗi sau :

N2 → NH3 →  (A) → (B)  → HNO3

A. (A) là NO, (B) là N2O5                              B. (A) là NO, (B) là NO2

C. (A) là N2, (B) là N2O5                                D. (A) là N2, (B) là NO2

Câu 3: Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2→                                          

(2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2→                                               

(4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2→                                      

(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

A. (1), (2), (3), (6).                  B. (1), (3), (5), (6).      C. (2), (3), (4), (6).      D. (3), (4), (5), (6).

Câu 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi:

A. Tạo thành chất điện li yếu.            

B. Có ít nhất một trong ba điều kiện trên

C. Tạo thành chất khí.                        

D. Tạo thành chất kết tủa.

Câu 5: Khối lượng kết tủa thu được khi trộn 10ml dung dịch Na2SO4 1M và 10 ml dung dịch BaCl2 1M là:

A. 1,79 gam                             B. 2,33 gam                 C. 3,94 gam                D. 4,39 gam

Câu 6: : Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, trong bột nở thường dùng muối nào sau đây?

A. (NH4)2SO4.                         B. CaCO3.                   C. NH4NO2.                D. NH4HCO3.

Câu 7: Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?

A. AgNO3.                               B. Mg(NO3)2.               C. KNO3.                    D. NH4NO3.

Câu 8: Cho 40 ml dd HCl 0,75M vào 160 ml  Ba(OH)2 0,1M. pH dung dịch thu được là:

A. 2,5.                                     B. 0,96                         C. 12.                          D. 1.

Câu 9: Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

A. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.

C. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối.

D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (830C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

Câu 10: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là

A. 1,080.                                 B. 4,185.                     C. 5,400.                     D. 2,160

Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, khí oxi có thể thu được bằng cách nhiệt phân KNO3. Đem nhiệt phân hoàn toàn 15,15 gam KNO3 thu được bao nhiêu lít khí O2 (đktc)?

A. 1,86 lit                                B. 3,36 lit                    C. 2,24 lit                    D. 1,68 lit

Câu 12: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.             

(2) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.                   

(3) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl. 

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.    

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dd Ca(OH)2 

(6) Sục khí H2S tới dư vào dd Pb(NO3)2

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

A. 3.                            B. 5.                            C. 4.                            D. 2.

Câu 13: Chọn câu đúng

A. Giá trị pH tăng thì độ bazơ giảm               B. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá xanh

C. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.                 D. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

Câu 14: Cho dd NaOH dư vào 300 ml dd NH4Cl 1,00 M, đun nóng nhẹ.Thể tích khí (đktc) thu được là:

A. 13,44 lít.                             B. 6,72 lít.                   C. 26,88 lít                  D. 3,36 lít.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là khôngđúng?

A. Đốt cháy NH3 ­trong không khí (xúc tác Pt) tạo khí không màu hóa nâu ngoài không khí.

B. NH3 cháy trong oxi tỏa nhiều nhiệt nên được sử dụng là nhiên liệu tên lửa.

C. Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NH­3 thấy dung dịch chuyển sang màu hồng

D. Cho dung dịch NH3 từ từ vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện kết tủa trắng không tan trong NH3.

Câu 16: Hòa tan các chất sau: KOH, C2H5OH, C12H22O11, NaCl  vào nước để thu được các dung dịch riêng rẽ. Trong các dung dịch thu được, có bao nhiêu dung dịch có khả năng dẫn điện?

A. 3                                         B. 2                             C. 5                             D. 6

Câu 17: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HNO2                                 B. HF                          C. Al2(SO4)3                D. CH3COOH

Câu 18: Phương trình phản ứng nào dưới đây có phương trình ion rút gọn là: H+  +  OH-  → H2O :

A. NH4Cl + NaOH→ NH3 + H2O +  NaCl   

B. Mg(OH)2 + 2HNO3→ Mg(NO3)2+ 2H2O

C. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O                       

D. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 +  2H2O

Câu 19: Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. Fe2(SO4)3                B. NaHCO3                 C. KHSO4                   D. NaH2PO4

Câu 20: Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và oxi?

A. Cu(NO3)2, AgNO3, NaNO3.                      B. KNO3, Hg(NO3)2, LiNO3.

C. Pb(NO3­)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2.                D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3

Câu 21: Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch, lượng muối clorua khan thu được là:

A. 6,26 gam.               B. 2,66 gam.                C. 26,6 gam.                           D. 22,6 gam.

Câu 22: Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ 0,1Mvào 1 lít dung dịch (NH4)2CO30,01M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch giảm là

A. 2,31 gam.               B. 1,97 gam.                C. 2,14 gam.                           D. 0,17 gam.

Câu 23: Cho 200 ml dd NaOH 0,1M vào 100 ml dd H­Cl 0,5M. Dung dịch thu được sau phản ứng làm:

A. Quỳ tím không đổi màu                             B. Phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng

C. Quỳ tím hóa xanh                                      D. Quỳ tím hóa đỏ

Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, N2 thể hiện tính khử.

B. Sấm chớp trong các trận mưa dông có thể tạo ra khí N2O do N2 tác dụng với O2.

C. Nitơ không duy trì sự hô hấp do nitơ là khí độc.

D. Vì phân tử N2 có liên kết ba rất bền nên ở nhiệt độ thường N2 khá trơ về mặt hóa học.

Câu 25: Dẫn khí  NH3 vào nước thu được dung dịch có tính:

A. Bazo                       B. Axit                    C. Lưỡng tính                 D. Trung tính

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 26 đến câu 40 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ I NĂM 2019 - 2020. HÓA 11

1C

2B

3A

4B

5B

6D

7A

8C

9C

10A

11D

12B

13B

14B

15B

16B

17C

18C

19A

20C

21C

22A

23D

24D

25A

26D

27D

28B

29A

30D

31B

32A

33D

34A

35D

36A

37A

38A

39D

40A

...

Trên đây là trích đoạn nội dung đề và đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2019 - 2020 của Trường THPT Lý Thái Tổ, để theo dõi nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tập thật tốt!

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON