YOMEDIA

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 trường THPT Nguyễn Du có đáp án

Tải về
 
NONE

Với mong muốn giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong học tập, Học247 đã sưu tầm và chọn lọc để gửi đến các em Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 trường THPT Nguyễn Du có đáp án. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập, nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

ATNETWORK
YOMEDIA

Trường THPT Nguyễn Du

 (Đề kiểm tra có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - LỚP 11CB

Môn : HOÁ HỌC

Lớp : 11CB

Họ và tên học sinh : ……………………………………………

Điểm :

 

 

Đề 134 : Phiếu trả lời trắc nghiệm: Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

       01. ;   /   =   ~                     09. ;   /   =   ~                  17. ;   /   =   ~                  25. ;   /   =   ~

       02. ;   /   =   ~                     10. ;   /   =   ~                  18. ;   /   =   ~                  26. ;   /   =   ~

       03. ;   /   =   ~                     11. ;   /   =   ~                  19. ;   /   =   ~                  27. ;   /   =   ~

       04. ;   /   =   ~                     12. ;   /   =   ~                  20. ;   /   =   ~                  28. ;   /   =   ~

       05. ;   /   =   ~                     13. ;   /   =   ~                  21. ;   /   =   ~                  29. ;   /   =   ~

       06. ;   /   =   ~                     14. ;   /   =   ~                  22. ;   /   =   ~                  30. ;   /   =   ~

       07. ;   /   =   ~                     15. ;   /   =   ~                  23. ;   /   =   ~                 

       08. ;   /   =   ~                     16. ;   /   =   ~                  24. ;   /   =   ~                 

 

Câu 1: Cho các chất sau: HCl, H2S, HNO3, NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, NaCl, BaCl2. Có bao nhiêu chất điện li yếu?

A. 4                                  B. 5                                  C. 3                                  D. 2

Câu 2: Trộn 40 ml dd HCl 0,5M với 60ml dd NaOH 0,5M. Dung dịch thu được có pH là

A. 1                                  B. 13                                C. 11                                D. 3

Câu 3: Nếu trộn 100 ml dung dịch HCl 0,01M với 100 ml dung dịch H2SO4 0,005M thì dung dịch thu được có pH là (Biết H2O bay hơi không đang kể):

A. 3,12                             B. 2                                  C. 4                                  D. 1

Câu 4: Cho các chất : a) H2SO4           b) Ba(OH)2          c) H2S                 d) CH3COOH        e) NaNO3

     Những chất nào sau đây là chất điện li mạnh:

A. b , c , e                        B. a , b , c                        C. a , b , e                        D. a , c , d

Câu 5: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi :

A. tạo thành chất kết tủa.                                        B. tạo thành chất khí.

C. tạo thành chất điện li yếu.                                   D. có ít nhất một trong 3 điều kiện trên.

Câu 6: Phương trình phân tử: CaCO3 + 2HCl ® CaCl2  + CO2 +  H2O có phương trình ion rút gọn sau?

A. Ca2+  + 2Cl –   → CaCl2 .                                     B. CaCO3 + 2H+ + 2Cl –  →  CaCl2  + CO2 +  H2O.

C. 2H+ + CO32–  →   CO2 + H2O.                             D. CaCO3  +  2H +  → Ca2+ + CO2 +  H2O.

Câu 7: Cho các muối sau: NaHSO4 , NaHCO3 , Na2HPO3 . Muối axit trong số đó là:

A. NaHSO4                B. cả 3 muối                    C. NaHSO4, NaHCO3     D. Na2HPO3

Câu 8: Cho các phản ứng hóa học sau:

    (l) (NH4)2SO4 + BaCl2 →                                     (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → 

    (3) Na2SO4 + BaCl2 →                                        (4)  H2SO4 + BaSO3→ 

    (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →                              (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → 

    Các phản ứng đều có cùng một phương trình lớn rút gọn là:

A. (l), (2), (3), (6).            B. (l), (3), (5), (6).            C. (2), (3), (4), (6).           D. (3), (4), (5), (6).

Câu 9: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M. Nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng?

A. [H+] > [NO3-]             B. [H+] < [NO3-]             C. pH = 1,0                     D. pH > 1,0

Câu 10: Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và khuấy đều, thu được dung dịch có pH = 4. Giá trị của x là

A. 1                  B. 90                                C. 100                              D. 40

Câu 11: Nhận xét nào sau đây sai ?

A. Dung dịch muối không bao giờ có tính axit hoặc bazơ.

B. Dung dịch HNO3 có [ H+] > 10-7M

C. Dung dịch bazơ có chứa ion OH

D. Dung dịch axit có chứa ion H+ .

Câu 12: Có 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thêm vào 100ml H2O thu được dung dịch X. Nồng độ OH  trong dung dịch X là:

A. 0,5M                           B. 1M                              C. 1,5M                           D. 2M

Câu 13: Dung dịch CH3COOH 0,1M  phải có

A. pH = 7                        B. pH > 7                         C. 1 <  pH < 7                 D. pH < 1

Câu 14: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dd ?

A. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2           B. 2Fe(NO3)3 + 2KI  → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

C. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2                                                D. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

Câu 15: Một dd có pH = 5 , thì

A. [H+] = 1,0.10–5M        B. [H+] = 2,0.10–5M         C. [H+] = 5,0.10–4M        D. [H+] = 1,0.10– 4M

Câu 16: Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng trao đổi ion?

A. MgSO4 + BaCl2 →  MgCl2 + BaSO4.                  B. HCl + AgNO3 →  AgCl + HNO3.

C. 2NaOH + CuCl2 →  2NaCl + Cu(OH)2.             D. Cu + 2AgNO3 →  Cu(NO3)2 + 2Ag.

Câu 17: Dung dịch H2SO4 có pH = 2 thì nồng độ của H2SO4 là :

A. 0,05M                B. 0,005M                       C. 0,01M                         D. 0,1M

Câu 18: Cho 2 dung dịch HCl và CH3COOH có cùng nồng độ CM, Hãy so sánh độ pH của 2 dung dịch ?

A. Không so sánh được.                                          B. HCl < CH3COOH.

C. HCl > CH3COOH.                                             D. HCl = CH3COOH.

Câu 19: Cho: BaCl2 + X →  NaCl + Y. Trong các câu trả lời sau, câu nào sai ?

A. X là NaOH , Y là Ba(OH)2                                B. X là Na2CO3, Y là BaCO3

C. X là Na2SO4 , Y là BaSO4                                  D. X là Na3PO, Y là Ba3(PO4)2.

Câu 20: Phương trình điện li nào sau đây viết sai ?

A. K2CrO4  → K + CrO42 –                         B. Al2(SO4)→   2Al3+  + 3SO42–

C. Fe(NO3)3 →   Fe3+  +  3NO3                     D. Na2SO4  → Na2+  + SO42 –

Câu 21: Phương trình điện li nào viết đúng?

A. H2S →  2H+ + S2 –                                               B. NaCl →  Na+ + Cl-

C. KOH →  K+ +  OH                                            D. HClO →  H+ + ClO

Câu 22: Chọn câu đúng :

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.                         B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

C. Dung dịch có pH = 7 làm quỳ tím hoá xanh.     D. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

Câu 23: Dung dịch KOH 0,0001M có pH bằng:

A. 10                                B. 11                                C. 4                                  D. 3

Câu 24: Dãy ion nào sau đây có thể  đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ?

A. Na+  , Cl ,  S2–,  Cu2+ .                            B. K+,  OH ,  Ba2+, HCO3.

C. NH4+,  Ba2+ , NO3–  , OH .                                 D. HSO4–  ,  NH4+,  Na+,  NO3

Câu 25: Cho 1,5 lít dung dịch KOH có pH = 9. Nồng độ mol/l của dung dịch KOH là:

A. 10–5  M               B. 10–9 M                         C. 1,5.10–5M                    D. 9M

Câu 26: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit–bazơ?

A. 6HCl + Fe2O3 →   2FeCl3  + 3H2O                     B. H2SO4 + 2NaOH →   Na2SO4 + 2H2O

C. Ca(OH)2 + CO2 →  CaCO3  + H2O                 D. H2SO4 + BaCl2  → BaSO4  + 2HCl

Câu 27: Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch:

A. H+, NH4+, SO42–, Cl                                           B. Fe3+, NO3, Mg2+, Cl

C. NH4+, OH, Fe3+, Cl.                                        D. Na+, NO3, Mg2+, Cl.

Câu 28: Trộn 600ml dd HCl 1M với 400 ml dd NaOH 1,25M thu được 1 lít dd X. pH của dd X bằng

A. 2                     B. 1                                  C. 0,7                               D. 1,3

Câu 29: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi tan trong nước ?

A. HCl                  B. C2H5OH                      C. MgCl2                         D. Ba(OH)2

Câu 30: Phương trình phân tử: 2NaOH + CuCl2 →  2NaCl + Cu(OH)2 có phương trình ion rút gọn sau?

A. Na+  + Cl –  →  NaCl .                                   B. 2NaOH + Cu2+ →  2Na+ + Cu(OH)2.

C. 2OH  + CuCl2 →  2Cl –  + Cu(OH)2.             D. Cu2+  +  2OH  →  Cu(OH)2.

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 trường THPT Nguyễn Du có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON