YOMEDIA

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 năm học 2018 - 2019 Trường THPT Nghĩa Hưng

Tải về
 
NONE

Nhằm giúp các em có thêm đề thi tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến. Hoc247 đã tổng hợp đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018 - 2019, đề thi gồm tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận được chọn lọc từ đề thi của trường THPT Nghĩa Hưng sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc với đề thi. Đồng thời, kèm với mỗi đề thi đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả.

ATNETWORK
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT NGHĨA HƯNG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 11

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong dung dịch, cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. SO42-,  Ba2+                 B. OH-, H+                       C. H+, CO32-                    D. Na+,  NO3-

Câu 2: Trong các dung dịch sau đây, dung dịch nào dẫn điện được?

A. saccarozơ                    B. glixerol                        C. axit sunfuric                D. ancol etylic

Câu 3: Cho TN như hình vẽ. Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là

A. nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng.

B. nước phun vào bình và chuyển thành màu tím.

C. nước phun vào bình và chuyển thành màu xanh.

D. nước phun vào bình và  không có màu.

Câu 4: Một dung dịch có [H+] = 1,0. 10-10M. Môi trường của dung dịch là

A. kiềm.                           B. trung tính.                   C. axit.                  D. không thể xác định.

Câu 5: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. 2KNO3 → 2KNO2 + O2                               B. NH4NO3 → N2O + 2H2O

C. NH4Cl  → NH3 + HCl                                  D. Cu(NO3)2  → Cu + 2NO2 + O2

Câu 6: Có 3 dung dịch HCl, CH3COOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol và có pH lần lượt là a,b,c. Kết luận nào sau đây đúng?

A. a < b < c.                     B. c < a < b.                     C. b < a < c.                     D. a = b = 2c.

Câu 7: Trong một dung dịch có chứa 0,01 mol Ca2+; x mol Al3+; 0,02 mol Cl- và 0,015 mol SO42-. Cô cạn dung dịch trên ta thu được y gam chất rắn. Giá trị của x và y lần lượt là:

A. 0,01 và 5,2                  B. 0,01 và 2,82                C. 0,025 và  3,225           D. 0,025 và 6,415

Câu 8: Giải thích tại sao khả năng dẫn điện của nước vôi trong để trong không khí giảm dần theo thời gian?

A. Vì Ca(OH)2 phản ứng với CO2 trong không khí tạo kết tủa làm giảm nồng độ các ion.

B. Vì nước bay hơi làm nồng độ các ion trong dung dịch tăng.

C. Vì Ca(OH)2 bị phân hủy làm giảm nồng độ các ion trong dung dịch.

D. Vì có lẫn thêm các tạp chất bẩn từ không khí bay vào.

Câu 9: Trong công nghiệp N2 được sản xuất bằng phương pháp nào sau đây?

A. Nhiệt phân muối NH4NO2                                  B. Đốt cháy khí amoniac

C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng                D. Phân hủy protein

Câu 10: Dung dịch HCl 0,01M có pH bằng

A. 12                                B. 7                                  C. 2                                  D. 4

Câu 11: Muoái naøo sau ñaây laø muoái axit?

A. KCl                              B. Na2HPO                   C. NH4NO                      D. NaHCO3

Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 7,75. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3

A. 25%.                           B. 36%.                            C. 40%.                           D. 50%.

Câu 13: Phương trình  H+  +  OH-  → H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng nào sau đây?

A. NaOH + HCl → NaCl + H2O                             B. Mg(OH)2 +  2HCl  →  MgCl2  +  2H2O

C. H2SO4  + Ba(OH)2 →  BaSO4 + H2O               D. CH3COONa + HCl → CH3COOH +NaCl

Câu 14: Trong hợp chất HNO3, nitơ có số oxi hóa là

A. +5                               B. +4                                C. +2                               D. +1

Câu 15: Axit HNO3 đặc, nguội không phản ứng được với chất nào sau đây?

A. Al                                B. Cu                               C. MgO                           D. CaCO3

Câu 16: Trộn 60 ml dung dịch NaOH 0,05M với 40 ml dung dịch HCl 0,1M, thu được dung dịch X. pH của dung dịch X là

A. 5                                  B. 2                                  C. 8                                 D. 12

Câu 17: Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh?

A. Mg(OH)2.                   B. CH3COOH.                C. NaCl.                              D. H2S.

Câu 18: Hoà tan hết 4,95g hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R có hoá trị không đổi trong dung dịch HCl dư thu được 4,032 lít H2. Mặt khác, nếu hoà tan 4,95g hỗn hợp trên trong dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với H2 bằng 20,25. Các thể tích khí đo ở đktc.  Kim loại R là

A. Cu.                              B. Al.                               C. Zn.                              D. Mg

Câu 19: Trong phản ứng: aFe  +  bHNO3 → dFe(NO3)3  + eNO2  + fH2O. Giá trị của b là

A. 4.                                B. 2.                                 C. 6.                                 D. 8.

Câu 20: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở?

A. (NH4)2SO4.               B. NH4NO2.                      C. CaCO3.                         D. NH4HCO3.

Câu 21: Cho các phát biểu sau:

(1). Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học do liên kết ba trong phân tử nitơ bền vững.

(2). Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí NH3 bằng phương pháp đẩy nước.

(3). Để làm khô khí NH có thể dùng axit H2SO4 đặc.

(4). Dung dịch CH3COOH có pH > 7.

(5). Nguyên tố nitơ là một trong những thành phần dinh dưỡng chính của thực vật.

(6). Ở các vùng đất phèn người ta bón vôi để làm tăng pH của đất.

Số phát biểu đúng

A. 4                                  B. 3                                  C. 2                                  D. 5

Câu 22: Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z, T chứa các chất khác nhau trong số 4 chất: (NH4)2SO4, Na2 SO4, NaNO3, NH4NO3. Thực hiện nhận biết bốn dung dịch trên bằng dung dịch Ba(OH)2 thu được  kết quả sau:

Chất

X

Y

Z

T

Dung dịch Ba(OH)2

Kết tủa trắng

Khí mùi khai

Không hiện tượng

Kết tủa trắng, khí mùi khai

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Z là dung dịch NH4NO3                                     B. T là dung dịch (NH4)2SO4

C. X là dung dịch NaNO3                                       D. Y là dung dịch Na2 SO4

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam Cu trong dung dịch HNO3 đặc, nóng  thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48                             B. 13,44                           C. 8,96                             D. 6,72

Câu 24: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất khử?

A. NH3 + HCl → NH4Cl                                              B. 4NH3 + 3O2  N2 + 6H2O

C. FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl        D. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

 

---(Để xem nội dung chi tiết phần tự luận của đề thi giữa HK1 môn Hóa 11 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN HÓA HỌC 11 NĂM 2018 - 2019

1D 2C 3A 4A 5D 6B 7B 8A
9C 10C 11D 12D 13A 14A 15A 16B
17C 18B 19C 20D 21B 22B 23B 24B

 

Trên đây là nội dung đề và đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2018 - 2019 của Trường THPT Nghĩa Hưng, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Chúc các em học tập thật tốt!

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON