YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa học 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Ngô Sĩ Liên

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa học 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Ngô Sĩ Liên, đề thi có cấu trúc gồm 30 câu trắc nghiệm với lời giải chi tiết đi kèm sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ công tác dạy và học của quý thầy cô và các em!

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1

Môn: hóa 11

Năm học: 2019 - 2020

 

Câu 1: Dung dịch nào dẫn điện được:

A. C2H5OH                          B. C12H22O11                    C. NaCl                           D. C6H12O6

Câu 2: Chất điện li là:

A. Chất dẫn điện.                                                             B. Chất khi tan trong nước phân li ra các ion.

C. Chất tan trong nước.  30                                             D. Chất không tan trong nước.

Câu 3: Dung dịch của 1 bazơ ở 250C có

A. [H+][OH-] > 10-14M.        B. [H+] = 10-7M.              C. [H+] > 10-7M.              D. [H+] < 10-7M.

Câu 4: Những ion nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?

A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+.      B. H+, Cl-, Na+, K+.         C. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+D. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl-.

Câu 5: Cần thêm bao nhiêu ml nước cất vào 10ml dung dịch axit mạnh có pH = 3 để thu được dung dịch axit có pH = 4?

A. 10ml.                               B. 40ml.                           C. 90ml.                           D. 100ml.

Câu 6: Trộn dung dịch các chất sau, trường hợp nào có phản ứng xảy ra?

A. BaSO4 và H2SO4.            B. NaOH và KNO3.        C. AgNO3 và NaCl.        D. Al(NO3)3 và NaCl.

Câu 7: Cho 100ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch axit đã cho là

A. 200ml.                             B. 10ml.                           C. 25ml.                           D. 15ml.

Câu 8: Nồng độ [OH-] của dung dịch có [H+] = 0,01M là

A. 1,0.10-3M.                        B. 1,0.10-11M.                  C. 1,0.10-12M.                  D. 1,0.10-14M.

Câu 9: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.                                                         B. CaCl2 hòa tan trong nước.

C. NaOH nóng chảy.                                                   D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 10: Dung dịch H2SO4 0,05M có pH là

A. 2.                                     B. 11.                               C. 4.                                 D. 1.

Câu 11: Hoà tan 5,85g NaCl vào nước được 0,5 lít dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ mol là

A. 0,2M.                               B. 0,4M.                          C. 1M.                             D. 0,5M.

Câu 12: Trộn 100ml dung dịch HCl 0,2M với 150ml dung dịch KOH 0,3M. Dung dịch tạo thành có pH là

A. 1.                                     B. 12.                               C. 2.                                 D. 13.

Câu 13: Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Zn(OH)2,  Al(OH)3.        B. ­ Zn(OH)2, Fe(OH)3.     C. NaOH, Be(OH)2.        D. Al(OH)3, Ca(OH)2, .

Câu 14: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. CaCl2 và Na2CO3.           B. NaCl và KOH.            C. NaCl và AgNO3.        D. HNO3 và NaHCO3.

Câu 15: Cho 200ml dung dịch AgNO3 1M vào 200ml dung dịch KCl 2M. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 143,5g.                            B. 71,75g.                        C. 28,7g.                          D. 14,35g.

Câu 16: Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?

A. HCl.                                 B. H2O.                            C. NaOH.                        D. NaCl.

Câu 17: Phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây?

A. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl.                         B. 2HCl + CaO → CaCl2 + H2O.

C. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.                   D. HCl + NaOH → NaCl + H2O.

Câu 18: Có 4 lọ đựng 4 dung dịch mất nhãn là: (NH4)2SO4, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Nếu chỉ được phép dùng một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào trong các chất sau?

A. Dung dịch H2SO4.           B. Dung dịch AgNO3.     C. Dung dịch NaOH.      D. Dung dịch Ba(OH)2.

Câu 19: Chọn câu đúng trong số các câu sau đây?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.                               B. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.

C. Dung dịch pH > 7: làm quỳ tím hoá đỏ.                  D. Dung dịch pH < 7: làm quỳ tím hóa xanh.

Câu 20: Trong các phản ứng sau:

1) Zn  +   CuSO4   →   Cu↓   +   ZnSO4.                    

2) AgNO3   +   KBr   →   AgBr↓   +   KNO3.

3) Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.         

4) Mg   +   H2SO4   →   MgSO4  +   H2.

Phản ứng nào là phản ứng trao đổi ion?

A. Chỉ có 1,4.                       B. Chỉ có 3,4.                  C. Chỉ có 2,3.                  D. Chỉ có 1,2.

Câu 21: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,0001M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] < 0,0001M.              B. [H+] > 0,0001M.         C. [H+] = 0,0001M.         D. [H+] < [HCOO-].

Câu 22: Dung dịch X có chứa: a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-. d mol NO3-. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c và d là

A. 2a + 2b = 2c +2d                                                     B. 2a + 2b = c + d.

C.  2a.2b = c + d                                                          D. a + d = 2c + 2d.

Câu 23: Dãy chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H2S, H2CO3, H2SO3, H3PO4.                                  B. Ba(OH)2, HNO3, Na2SO4, CaCl2.

C. NaOH, H2SO4, H3PO4, Ca(OH)2.                           D. NaCl, Cu(OH)2, AgCl, HCl.

Câu 24: Một dung dịch chứa hai loại cation Fe2+ (0,1 mol) và Cu2+ (0,2 mol) cùng hai loại anion Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Khi cô cạn dung dịch thu được 44,7g chất rắn khan. Giá trị x, y lần lượt là

A. 0,2; 0,1.                           B. 0,3; 0,1.                       C. 0,2; 0,2.                       D. 0,1; 0,2.

Câu 25: Dung dịch E chứa các ion Mg2+, SO­42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: Cho phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lit khí (đktc). Phần II tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng

A. 6,11g.                              B. 3,055g.                        C. 5,35g.                          D. 9,165g.

Câu 26: Trong dung dịch Ba(OH)2 có pH = 12, nồng độ của dung dịch Ba(OH)2

A. 0,0005M.                         B. 0,00005M.                  C. 0, 0001M.                   D. 0,005M.

Câu 27: Cho hòa tan 4 gam NaOH vào 1 lít H2O. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi thì dung dịch thu được có pH là

A. 13.                                   B. 14.                               C. 11.                               D. 12.

Câu 28: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỷ lệ mol:

(a) X → Y + CO2                          

(b) Y + H2O  → Z

(c) T + Z  → R + X + H2O               

(d)  2T + Z → Q + X + H2O

Các chất R, Q thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:

A. NaHCO3, Ca(OH)2.                                                 B. Na2CO3, NaOH.

C. NaOH, Na2CO3.                                                      D. Ca(OH)2, NaHCO3.

Câu 29: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng vào nước thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 12.                             B. 13.                          C. 14.                          D. 15.

Câu 30: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(b) Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH đun nóng.

(c) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 đun nóng.

(d) Cho dung dịch AlCl3 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

(e) Cho kim loại Na vào dung dịch CuCl2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 5.                                    B. 4.                            C. 3.                            D. 2.

...

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa học 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Ngô Sĩ Liên, để xem nội dung đầy đủ chi tiết hơn vui lòng xem tại online hoặc truy cập vào trang hoc247.net để tải về máy!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tài liệu cùng chuyên mục tại đây:

Hy vọng đây sẽ là tại liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh!

 

YOMEDIA