YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương Nitơ - Photpho có đáp án

Tải về
 
NONE

Nhằm tạo nguồn tài nguyên cho các em rèn luyện và ôn tập kiến thức Hoc247 xin giới thiệu tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương Nitơ - Photpho Hóa học 11 có đáp án. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

ATNETWORK
YOMEDIA

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO

Câu 1:Cho cacbon tác dụng với một lượng HNO3 đặc, nóng vừa đủ. Sản phẩm là hỗn hợp khí CO2 và NO2. Hỗn hợp khí thu được có tỉ lệ về thể tích VCO2 : VNO2

A. 1 : 1                         B. 1 :3                                    C. 1 : 4                                     D. 1 : 2

Câu 2:Cho 39,2 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 44 gam NaOH. Số mol muối tạo thành là:

A.0,1; 0,3           B.0,2; 0,3      C.0,1; 0,2          D. đáp án khác.

Câu 3:Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ dioxit và khi oxi?

A. Cu(NO32 , Fe(NO3)2 , Pb(NO3)2                                                B.  Cu(NO32 , LiNO3 , KNO3

C. Hg(NO32 , AgNO3 , KNO3                                                                  D. Zn(NO32 , KNO3 , Pb(NO3)2

Câu 5:Chọn câu đúng nhất trong các câu sau :

A. Dung dịch NH3 hoà tan Zn(OH)2 do tạo phức [Zn(NH3)4]2+

B. Dung dịch NH3 hoà tan Zn(OH)2 do Zn(OH)­2 lưỡng tính

C. Dung dịch muối nitrat có tính oxi hóa

D. Dung dịch muối nitrat kém bền với nhiệt và có tính oxi hóa ở nhiệt độ cao.

Câu 6: Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng quan sát được là :

A. Khí màu nâu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh

B. Khí không màu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh

C. Khí không màu bay lên, dung dịch có màu nâu

D. Khí thoát ra không màu hoá nâu trong không khí, dung dịch chuyển sang màu xanh

Câu 7:Tổng hệ số cân bằng của phản ứng điều chế hơi Photpho từ Ca3(PO4)2 với SiO2 và C ở nhiệt độ cao là:                                                                      

A. 21                           B. 20                                       C. 19                            D. 18. 

Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau:Phân supe photphat kép:

A.được điều chế qua 2 giai đoạn.                      B.gồm 2 chất là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

C.khó tan trong dung dịch  đất.                          D.cả 3 câu trên.

Câu 9:Hoà tan hết m gam FeS2 trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được khí NO2 và dung dịch X. Cho dung dịch X  tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 18,64 gam kết tủa trắng. Giá trị của m là :           

A.9,6 gam.                   B.12 gam.                               C.8 gam.                            D.4,8 gam.

Câu 10: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào sau đây KHÔNG đúng :

    A  NH4NO2        N2   + 2H2O         .     B.NH4NO3       NH3   + HNO3 . 

    C  .NH4HCO3    NH3 + CO2 + H2O .   D.  NH4Cl           NH3   + HCl.

Câu 11:Hòa tan hoàn toàn 3g hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NH3 dư, kết tủa thu được mang nung đến khối lượng không đổi, cân được 2,04g. Khối  lượng của Al và Cu trong hỗn hợp lần lượt là:

 A.2,7g và 0,3g                B.0,3g và 2,7g                  C.1,08g và 1,92g             D. 0,54g và  2,46g

Câu 12: Cho 26g Zn tác dụng vừa dủ với dd HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Số mol HNO3 có trong dd là:    

A. 0,4 mol                          B. 0,8mol                         C.1,2mol                           D.0,6mol

Đọc kỹ dữ kiện sau rồi trả lời cho các câu 13,  14.

 Cho 17,28 gam kim loại A phản ứng vừa đủ với 720 ml dung dịch HNO3 0,4M, tạo thành 4,032 lit khí B duy nhất( đktc).

Câu 13: Khí B là:               A. N2O                 B. N2                                  C. NO2                     D. NO

Câu 14:  Kim loại A là      A. Zn                    B. Cu                      C. Mg                       D. Al

Câu 15:   Hòa tan hoàn toàn m g bột Al vào dung dịch HNO3 dư­ thu đư­­ợc 8,96 lit (đktc) hỗn hợp X gồm NO  và N2O có tỉ lệ mol là 1: 3. m  có giá trị là:

            A. 24,3g                      B . 42,3g                                 C .  25,3g                     D . 25,7g              

Câu 16:    Cho 2,4g Mg tác dụng với dd HNO3 dư .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896lít NO (đktc) và dd X.Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dd X là:

            A.14,80g                          B.15,60g                                   C.13,92g                         D.đáp án khác.

Câu 19:  Ôxit tác dụng với NaOH dư đồng thời tạo ra 2 muối; oxit đó là:              C. 35,5g                       D. không xác định đư­­ợc vì không cho biết tỉ lệ mol giữa NO và N2O.A. 36,5 g                     B. 35,6g                     Câu 18:Hòa tan hoàn toàn 4,5g bột Al vào dung dịch HNO3 dư­­ thu đ­­ược hỗn hợp khí X gồm NO và N2O và dung dịch Y chỉ chứa 1 muối tan. Khối lư­­ợng muối nitrat tạo ra trong dung dịch Y là:

       A. CO                                B. NO2                                                  C. CO2                          D. Fe3O4

Câu 20: Chọn câu sai trong các câu sau:

A.Photpho có tính hoạt động hóa học mạnh hơn N2 ở điều kiện thường.

B.P trắng có hoạt tính hơn P đỏ.

C.P trắng tác dụng với H2 tạo khí PH3. 

D.Zn3P2 là thuốc diệt chuột

Câu 21:  Hoà tan  hoàn toàn m gam kim loại  đồng vào dung dịch HNO3 dư thu được 13,44 lít  hỗn hợp khí NO và NO2 ( đktc) nặng 24,4 gam.Khối lượng m có giá  trị là: 

 A. 64g                                                B. 30g                         C. 31g                          D. 32g

Câu 23:Cho dung dịch NH3 đến d­ư vào 20ml dung dịch Al2(SO4)3. Lọc lấy chất kết tủa và cho vào 10 ml dung dịch NaOH 2M thì kết tủa vừa tan hết. Nồng độ mol/l của dung dịch Al2(SO4)3  là:

A.1M                           B.0,5M                                    C.0,1M                         D.1,5M

Câu 24:Chỉ được dùng một kim loại, có thể phân biệt các dung dịch muối sau đây : NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4. Kim loại đó là:

A.Cu                            B.Ba                                        C.Al                              D.Na.

Câu 25:Khi cho oxit của một kim loại hóa trị n tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì tạo thành 34,0 g muối nitrat và 3,6 g nước (không có sản phẩm khác). Hỏi đó là oxit của kim loại nào :

A.Cu                            B.Ba                                        C.Al                              D.Na.

Câu 26: Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2 g H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn thành, đem cô cạn dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu?

A. Na3PO4 và 50g                                                        B. NaH2PO4 và 42,9g; Na2HPO4 và 14,2 g

C. Na2HPO4 và 15g                                                     D. Na2HPO4 và 14,2 g; Na3PO4 và 49,2 g

Câu 27: Đốt cháy hổn hợp gồm 6,72 lít khí Oxi và 7 lít khí amoniac ( đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Sau phản ứng thu được nhóm các chất là:

A. Khí nitơ và nước                                                    B. Khí Oxi, khí nitơ và nước

C. Khí amoniac, khí nitơ và nước                              D. Khí nitơ oxit và nước

Câu 28: Chia hỗn hợp Cu, Al làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội thì có 8,96 lít khí màu nâu đỏ bay ra. Phần 2 cho vào dung dịch HCl thì có 6,72 lít khí không màu bay ra (khí đo ở đktc). Phần trăm khố lượng Cu trong hổn hợp là

A. 30%                              B. 50%                              C. 75%                              D. Một số khác

Câu 29: Phân supephotphat kép có hàm lượng P2O5 là 40%. Hàm lượng Ca(H2PO4)2 trong phân là

A. 65,92%                         B. 71,4%                           C. 23,4%                           D. Số khác

Câu 30: Cho 14,2 g P2O5 và 5,4 g H2O vào 50g dung dịch NaOH 32%. Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:

A. 40,8%                           B. 20%                              C. 14,2%                           D. Số khác

 

ĐÁP ÁN

1.B

2.A

3.A

4.Â

5.A

6.A

7.C

8.A

9.D

10.B

11.C

12.C

13.D

14.B

15.A

16.B

17.C

18.C

19.B

20.C

21.D

22.B

23.B

24.B

25.D

26.D

27.B

28.D

29.A

30.A

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương Nitơ - Photpho Hóa học 11 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Quý Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo thêm:

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON