AMBIENT

Đê kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh 11 - Trường THPT Nghĩa Minh năm 2019-2020 có đáp án

Tải về

Cùng Hoc247 trải nghiệm Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 11 năm 2019-2020 bao gồm các câu hỏi dưới dạng vừa trắc nghiệm và tự luận với các kiến thức của chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương trình Sinh học 11. Mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH

**************

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I

                    Môn: Sinh học 11

                    Năm học: 2019- 2020

Thời gian: 60 phút không kể thời gian giao đề

 

 

Họ và tên thí sinh:………………………………………Lớp:……..

Số báo danh:……………………………………………………….

I.  Phần trắc nghiệm (5đ)

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất  

Câu 1. Quá trình cố định nitơ trong khí quyển (nitơ phân tử) nhờ nhóm sinh vật:

A. vi khuẩn tự do và vi khuẩn cộng sinh.

B. vi khuẩn kí sinh

C. vi khuẩn cộng sinh

D. vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn cộng sinh.

Câu 2. Cây nào sau đây làm cho đất giàu nitơ:

A. Lúa.         B. Đậu tương.             C. Củ cải.              D. Ngô.

Câu 3. Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?

A. Ở chất nền.                                   B. Ở tilacôit

C. Ở màng ngoài.                              D. Ở màng trong.

Câu 4. Phương trình nào dưới đây là đúng với bản chất của quá trình quang hợp:

A. C6H12O6 + 6O2  6CO6 + 6H2O.

B. C6H12O6 + 6O2  6CO6 + 6H2O.

C. 6CO2 + 6H2O C6H12O+ 6O2.  

D. 6CO2 + 12H2O C6H12O+ 6O2 + 6H2O.

Câu 5. Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:

A. Đường phân.                                              B. Chu trình crep.        

C. Tổng hợp Axetyl - CoA.                              D. Chuỗi chuyển êlectron.

Câu 6. Cây hấp thụ nitơ ở dạng:

A. NH+4, NO-3                        B.  N2+, NH3+        C.  N2+, NO-3            D. NH4-, NO+3

Câu 7. Các bộ phận tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học, vừa diễn ra tiêu hóa hóa học là:

A. miệng, dạ dày, ruột non                          C. miệng, thực quản, dạ dày

B. thực quản, dạ dày, ruột non.                  D. dạ dày, ruột non, ruột già

Câu 8. Nhiều loài thực vật không có lông hút rễ cây hấp thụ các chất  bằng cách:

A. cây thủy sinh hấp thụ các chất bằng toàn bộ bề mặt cơ thể

B. một số thực vật cạn ( Thông, sồi…) hấp thụ các chất nhờ nấm rễ

C. nhờ rễ chính

D. cả A và B 

 Câu 9. Nhận định nào sau đây sai ?

A. Các loài thực vật không xảy ra hô hấp sáng thường phân bố ở những vùng có khí hậu nhiệt đới.

B. Hô hấp sáng chỉ xảy ra ở thực vật C3, không xảy ra ở thực vật C4 hoặc xảy ra rất yếu.

C. Thực vật xảy ra hô hấp sáng có năng suất cao hơn thực vật không hô hấp sáng. 

D. Hô hấp sáng là một trong những tiêu chuẩn quang hợp, dùng để phân biệt thực vật C3 và thực vật C4.

Câu 10. Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là:

A. miệng  -> thực quản  -> diều  -> dạ dày cơ  -> dạ dày tuyến  -> ruột  -> hậu môn

B. miệng  -> thực quản  -> diều  -> dạ dày tuyến  -> dạ dày cơ  -> ruột  -> hậu môn

C. miệng  -> thực quản  -> dạ dày cơ  -> dạ dày tuyến  -> diều  -> ruột  -> hậu môn

D. miệng  -> thực quản  -> dạ dày tuyến  -> dạ dày cơ  -> diều  -> ruột  -> hậu môn

Câu 11. Ngoài lực đẩy của rễ, lực hút của lá, lực trung gian nào làm cho nước có thể vận chuyển lên các tầng vượt tán, cao đến hàng trăm mét ở cây?

       I. Lực hút bám trao đổi của keo nguyên sinh.

       II. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau .

       III. Lực sinh ra do sự phân giải nguyên liệu hữu cơ của tế bào rễ.

       IV. Lực liên kết giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ.

A. I, IV.                        B. II, III.                         C. III, IV.                        D. II, IV.

Câu 12. Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là:

A. Khử APG thành ALPG  → cố định CO2 → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat).

B. Khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → cố định CO2.

C. Cố định CO→ khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → cố định CO2.

D. Cố định CO→ tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → khử APG thành ALPG.

Câu 13. Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?

A. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể không cần tiêu hao năng lượng.

B. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể cần tiêu hao năng lượng.

C. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể.

D. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể cần ít năng lượng.

Câu 14. Phát biểu nào dưới đây không đúng về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ?

A. Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

B. Là những nguyên tố gián tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

C. Không thể thay thế bởi các nguyên tố nào khác dù chúng có tính chất hóa học tương tự.

D. Là những nguyên tố trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

Câu 15. Hiện nay, người ta thường sử dụng biện pháp nào để bảo quản nông sản, thực phẩm ?

       I. Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao.

       II. Bảo quản bằng cách ngâm đối tượng vào dung dịch hóa chất thích hợp.

       III. Bảo quản khô.           IV. Bảo quản lạnh.

A. I, II, IV.                    B. I, III, IV.                    C. II, III, IV.                    D. I, II, III.

Câu 16. Vai trò quan trọng nhất của hô hấp đối với cây trồng là gì?

A.Cung cấp năng lượng chống chịu                       B.Tăng khả năng chống chịu

C.Tạo ra các sản phẩm trung gian                          D.Miễn dịch cho cây

Câu 17. Tiêu hóa là quá trình: 

A. làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ

B. tạo các chất dinh dưỡng và năng lượng

C. biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và năng lượng

D. biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

Câu 18. Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?

A. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

B. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.

C. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.

D. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô dậu.

Câu 19. Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là:

A. APG (axit phốtphoglixêric).

B. ALPG (anđêhit photphoglixêric).

C. AM (axitmalic).

D. Một chất hữu cơ có 4 các bon trong phân tử ( axit ôxalô axêtic – AOA).

Câu 20. Pha tối trong quang hợp  của nhóm hay các nhóm thực vật nào chỉ xảy ra trong chu trình canvin?

A. Nhóm thực vật CAM.                                          B. Nhóm thực vật C4 và CAM.

C. Nhóm thực vật C3.                                              D. Nhóm thực vật C4         

Đáp án phần trắc nghiệm đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh lớp 11 năm 2019-2020

Câu

Đ/A

1

A

2

B

3

B

4

D

5

A

6

A

7

A

8

D

9

C

10

B

11

D

12

C

13

B

14

B

15

B

16

C

17

D

18

B

19

D

20

C

 

{-- Nội dung đề và đáp án của Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học lớp 11 năm 2019 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh 11 - Trường THPT Nghĩa Minh năm 2019-2020 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục: 

​Chúc các em học tập tốt !

 

AMBIENT
?>