AMBIENT

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 TT Tín Khôi

Tải về

Mời các em học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 của TT Tín Khôi. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận hoàn thành trong thời gian 45 phút. Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới. 

TT TÍN KHÔI                                                  KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I – NH: 2019 - 2020

                                                                                                 Môn: Hình học 11

                                                              

Họ và tên học sinh:………………………………………………Lớp 11B…  Điểm:…………………..

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1:  Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(5;-1). Tìm tọa độ ảnh của M qua phép quay tâm O góc \(\frac{\pi }{2}\).          

A.  (-5;-1).                           B.  (1;5).                            C.  (-1;-5) .                           D. (5;1) .

Câu 2: Cho tam giác ABCM, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Phép vị tự nào dưới đây biến hai điểm A, C tương ứng thành hai điểm M, N ?

A. Phép vị tự tâm A tỉ số \(\frac{1}{2}\).                     B. Phép vị tự tâm B tỉ số \(\frac{1}{2}\).

C. Phép vị tự tâm B tỉ số 2.                      D. Phép vị tự tâm C tỉ số - 2.

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M'(x';y') là ảnh của điểm M(x;y) qua phép vị tự tâm O tỉ số k. Tìm mệnh đề đúng ?   

A. \(\left\{ \begin{array}{l}
x' = kx\\
y' = ky
\end{array} \right.\)                 B. \(\left\{ \begin{array}{l}
x' = k + x\\
y' = k + y
\end{array} \right.\)             C. \(\left\{ \begin{array}{l}
x' = \frac{x}{k}\\
y' = \frac{y}{k}
\end{array} \right.\)                 D. \(\left\{ \begin{array}{l}
x' = x - k\\
y' = y - k
\end{array} \right.\)

Câu 4: Tam giác ABC có diện tích S. Phép vị tự tỉ số \(k =  - \frac{1}{2}\) biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Gọi S' là diện tích tam giác A'B'C'. Khẳng định nào sau đây đúng

A. \(S' = \frac{1}{2}S\) .                     B. \(S' = 2S\) .                      C.  \(S' = \frac{1}{4}S\)                     D. \(S' = 4S\) .

Câu 5 : Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình \({x^2} + {y^2} - 2x - 8 = 0\). Phép vị tự tâm O tỉ số k = - 2 biến (C) thành đường tròn (C'). Tính diện tích hình tròn (C').

A. \(36\pi\).                           B. \(4\pi\) .                             C. \(64\pi\) .                           D. \(9\pi\) .

Câu 6:  Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(-1;1) là ảnh của điểm N qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = \left( { - 3;1} \right)\). Tìm tọa độ điểm N.

A.  (4;-2).                         B. (-2;4).                         C. (0;-2).                         D. (2;0) .

Câu 7:  Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3;-4) là ảnh của điểm N qua phép quay tâm O góc \( - \frac{\pi }{2}\). Tìm tọa độ điểm N.

A.  (-3;-4).                       B.  (-3;4) .                          C. (-4;-3) .                        D. (3;4) .

Câu 8:  Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(-2;3) là ảnh của điểm N(-4;6) qua phép vị tự tâm O tỉ số k. Tìm số k.                  

A. k = 2  .                    B.  k = 8 .                    C. \(k = \frac{1}{2}\) .                   D. \(k = \frac{2}{3}\) .         

Câu 9:  Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(-9;3). Tìm tọa độ ảnh của M qua phép vị tự tâm O tỉ số \(k = \frac{2}{3}\).            

A. (-2;-6)  .               B. (2;6)  .                    C. (-6;2)  .                 D. (6;2)  .

Câu 10:  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn \(\left( C \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 2\). Viết phương trình đường tròn là ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 3.

A.  \({\left( {x + 3} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 6\) .                                              B. \({\left( {x - 3} \right)^2} + {\left( {y + 3} \right)^2} = 18\)  .                                    

C.  \({\left( {x - 3} \right)^2} + {\left( {y + 3} \right)^2} = 6\) .                                              D. \({\left( {x + 3} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 18\).

{-- xem đầy đủ nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 TT Tín Khôi ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 TT Tín Khôi. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề kiểm tra các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

AMBIENT
?>