YOMEDIA

Bộ 8 đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017

Tải về
 
ZUNIA12

Xin giới thiệu đến các em học sinh Bộ đề gồm 8 đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 11 học kì 1. Đề thi có hướng dẫn giải chi tiết tiện cho các em học sinh đối chiếu với kết quả bài làm thử của mình. Đây là tài liệu thực sự hữu ích cho các em học sinh lớp 11 và quý thầy cô giáo bộ môn Tin học tham khảo trong quá trình dạy và học. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

ADSENSE

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 11

ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài: 15 phút

(Gồm: 3 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy có ưu điểm:

A. Diễn đạt gần với ngôn ngữ tự nhiên;

B. Kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho việc mô tả thuật toán;

C. Máy tính có thể hiểu được trực tiếp chương trình này;

D. Dễ viết, dễ hiệu chỉnh, sửa chữa.

Hãy chọn phương án ghép hợp lý nhất.

Câu 2: Xác định những tên biến được đặt tên đúng (Đ), sai (S) trong bảng sau:

STT

Tên biến

Đúng (Đ)/ Sai (S)

1

Ho va ten

 

2

Dienthoai

 

3

1.Didong

 

4

2.Codinh

 

5

Diachi1

 

6

Diachi2

 

7

Que quan

 

8

Tuoi

 

Câu 3: Xác định chữ số đúng (Đ), sai (S) trong bảng dưới đây:

STT

Chữ số

Đúng (Đ)/ Sai (S)

1

2

3,98456

 

3

5.56456

 

4

76.23000

 

5

7E-1

 

------------HẾT--------------

ĐÁP ÁN

Câu 1: C

Câu 2:                                                                                      

STT

Đúng (Đ)/ Sai (S)

1

S

2

Đ

3

S

4

S

5

Đ

6

Đ

7

S

8

Đ

Câu 3:

STT Đúng (Đ)/ Sai (S)
1 S
2 Đ
3 Đ
4 Đ

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 11

ĐỀ SỐ 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Hãy khoanh tròn vào câu được chọn (6,5 điểm)                                                                                                                                                    

Câu 1: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau? (1 điểm)

A. Không phụ thuôc vào loại máy, chương trình có thể thực hiện trên nhiều loại máy;

B. Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và nâng cấp;

C. Kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán;

D. Máy tính có thể hiểu và thực hiện trực tiếp chương trình này.

Câu 2: Chương trình dịch là: (1 điểm)

A. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy;

B. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên;

C. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể;

D. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao.

Câu 3: Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?  (1 điểm)

A. Tạo được chương trình đích.                               C. Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa.    

B. Phát hiện được lỗi cú pháp.                                 D. Thông báo lỗi cú pháp.

Câu 4: Tên nào sai trong các tên sau?   (2,5 điểm)

A. -tuoi                             D. 3noisinh                     G. noi cong tac             

B. namsinh                       E. ngoc_anh                   H. F25

C. uses                            F. program

Câu 5: Trong những biểu thức dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal? (1 điểm)

A. END            B. Integer                   C. Real

D. sqrt             E. ‘end’                        F. Var

II.  Ghép mỗi câu ở cột 1 với một câu thích hợp ở cột 2 trong bảng sau: (2,5 điểm)

Cột 1

Cột 2

(1) Biên dịch

(A) là các đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

(2) Thông dịch

(B) dịch và thực hiện từng câu lệnh, nếu còn câu lệnh tiếp theo thì quá trình này còn tiếp tục.

(3) Chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao.

(C) là những đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

(4) Biến

(D) dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.

(5) Hằng

(E) phải được chuyển thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được.

………………………                           ………………………                                 ………………………        

…………………                                 ………………………                                 ………………………

III. Tự luận: (1 điểm)

            Trong một chương trình còn có lỗi cú pháp, thông thường chương trình biên dịch hay chương trình thông dịch phát hiện ra lỗi nhanh hơn và tại sao?

------------HẾT-------------

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Câu 1: d)

Câu 2: c)

Câu 3: c)

Câu 4: a), d), g), c), f)

Câu 5: a), f)

Câu 1 : Cho biết các tển dưới đây đâu là tên dành riêng (từ khóa)

A. BaiTap                  B. Program                  C. Begins                  D. Real

Câu 2 : Trong Turbo Pascal, chiều dài tối đa của tên đối tượng là:

A. 128                       B. 256                          C. 255                       D. 127

Câu 3 : Trong Turbo Pascal, xét chương trình sau:

Const   b = 3.75;         

Begin

 Write(b:5:3)

End.

Màn hình kết quả là:

A. 3.750                       ​B. 3.8E+01                  C. 3.75                  D. 3.75E+01

Câu 4 : Trong Turbo Pascal, để lưu chương trình

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F2                  ​          B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F2

C. Nhấn F2                  ​​                  ​                 D. Nhấn tổ hợp phím Shift + F2

Câu 5 : Khi đặt tên cho đối tượng của Turbo Pascal có thể

A. Bắt đầu bởi các chữ cái                             B. Cả ba lựa chọn trên đều đúng

C. Ký tự đặc biệt (*,#,@...)                               D. Bắt đầu bởi các chữ số

Câu 6 : Câu lệnh: writeln (‘Dien tich hinh vuong la: ’, s ); sẽ đưa ra màn hình:

A. Dien tich hinh vuong la:                         B. Dien tich hinh vuong la: s

C. Câu lệnh sai                                             D. Dien tich hinh vuong la:

Câu 7 : Trong Turbo Pascal, để biên dịch chương trình?

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9                        B. Nhấn phím F9

C. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9                    D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9

Câu 8 : Trong quá trình dịch, lối nào sau đây sẽ được phát hiện

A. Chính tả                         B. Cú pháp                         C. Ngữ nghĩa                         D. Giải thuật

Câu 9 : Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, Xét đoạn chương trình sau:

Var a: Real;

Begin

                        a:= 15;

                        Writeln("KQ la: ",a);

End.

Hãy chọn một trong những kết quả sau đây:

A. KQ la 15               B. KQ la 1.5000000000E+01               C. KQ la a              D. Chương trình báo lỗi

Câu 12 : Cho biết các giá trị sau, đâu là hằng số nguyên

A. ‘1972’               B. 1.0E-6               C. 1972               D. 1.25

Câu 13 : Cho đoạn chương trình sau

If(a<>0) then

x:=9 div a

Else

x:=-1;

Write(‘ x= ‘, x + 1);

Khi  cho a=0 thị đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị x=?

A. x=1               B. x là không xác định               C. x=0               D. x= -1

Câu 14 : Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để:

A. Khai báo hằng                              B. Khai báo biến               

C. Khai báo tên chương trình             D. Khai báo thư viện

Câu 15 : Xét biểu thức logic: (n > 0) and (n mod 2 = 0). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Kiểm tra n là một số nguyên dương chẵn

B. Kiểm tra xem n có là một số dương

C. Kiểm tra n có chia hết cho 2 không

D. Kiểm tra n là một số nguyên chẵn

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ trích dẫn một số đề trong Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 1 học kì 1. Để tham khảo đầy đủ và chi tiết hơn, các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để có thể tải về trọn bộ phục vụ cho việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi năm học 2017 - 2018 quan trọng này.

Các em có thể quan tâm tài liệu tham khảo cùng chuyên mục:

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF