YOMEDIA

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Nguyễn Trãi có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Nguyễn Trãi có đáp án được HỌC247 tổng hợp và biên soạn dựa trên các kiến thức ôn tập. Tài liệu bao gồm cả kiến thức cần nhớ và những câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao sẽ hỗ trợ các em lớp 11 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC: 2021 - 2022

MÔN SINH HỌC – Khối lớp 11

Thời gian làm bài : 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 81: Bộ phận nào sau đây là thành phần của ống tiêu hoá ở người?

   A. Thực quản.                   B. Gan.                             C. Túi mật.                       D. Tuyến tụy.

Câu 82: Các cây Nho quấn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

   A. Hướng sáng.                B. Hướng đất.                   C. Hướng tiếp xúc.          D. Hướng nước.

Câu 83: Ở tế bào nhân thực, một phân tử ADN có thành phần nuclêôtit loại A chiếm 30%. Tỉ lệ nuclêôtit loại G chiếm

   A. 70%.                             B. 20%.                             C. 10%.                            D. 30%.

Câu 84: Trong hệ dẫn truyền tim ở người, nút xoang nhĩ nằm ở cấu trúc nào sau đây?

   A. Tâm nhĩ phải                B. Tâm thất phải               C. Tâm nhĩ trái                 D. Tâm thất trái

Câu 85: Trong hô hấp tế bào, giai đoạn nào sau đây cần cung cấp năng lượng ATP?

   A. Đường phân.                                                         B. Chu trình Crep.

   C. Chuỗi truyền electron.                                           D. Đường phân và chu trình Crep.

Câu 86: Loài thực vật nào sau đây có giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban đêm?

   A. Mía.                              B. Dứa.                             C. Rau dền.                      D. Kê.

Câu 87: Trong tế bào nhân thực, bào quan nào sau đây có ADN xoắn kép vòng trần?

   A. Bộ máy Gôngi.                                                      B. Ti thể.                          

   C. Lưới nội chất.                                                        D. Ribôxôm.

Câu 88: Phân tử  nào sau đây là một thành phần cấu tạo nên ribôxôm?

   A. ADN.                                                                     B. mARN.

   C. rARN.                                                                    D. tARN.

Câu 89: Ở người, máu được chuyển trực tiếp vào động mạch phổi từ tâm nào sau đây?

   A. Tâm thất trái.                                                         B. Tâm nhĩ phải.              

   C. Tâm thất phải.                                                        D. Tâm nhĩ trái.

Câu 90: Diều là thành phần cấu tạo của ống tiêu hóa của loài động vật nào sau đây?

   A. Rắn hổ mang.               B. Người.                          C. Thủy tức.                     D. Giun đất.

ĐÁP ÁN

81

A

82

C

83

B

84

A

85

A

86

B

87

B

88

B

89

C

90

D

---{Để xem nội dung đề từ câu 91-120 đề số 1, các em vui lòng đăng nhập vào HỌC247 để xem online hoặc tải về}---

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC 11 NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- ĐỀ 02

Câu 81: Chất nào sau đây không được tạo ra ở chu trình Canvin?

   A. APG.                            B. CO2.                             C. AlPG.                          D. RiDP.

Câu 82: Trong quang hợp, ôxi được giải phóng ra có nguồn gốc từ

   A. phân tử nước.                                                        B. phân tử APG.

   C. phân tử C6H12O6.                                                   D. phân tử CO2

Câu 83: Trong hệ dẫn truyền tim ở người, bộ phận nào sau đây có chức năng tiếp nhận xung thần kinh trực tiếp từ nút xoang nhĩ?

   A. Tâm thất phải.              B. Bó His.                         C. Mạng Puốc kin.           D. Nút nhĩ thất.

Câu 84: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong các sản phẩm quang hợp ở cây xanh?

   A. Carôtenôit.                   B. Diệp lục b.                    C. Xantôphyl.                   D. Diệp lục a.

Câu 85: Ở tế bào nhân thực, một phân tử ADN có thành phần nuclêôtit loại A chiếm 40%. Tỉ lệ nuclêôtit loại G chiếm

   A. 10%.                             B. 20%.                             C. 40%.                            D. 80%.

Câu 86: Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hoá ở người?

   A. Thực quản.                   B. Dạ dày.                        C. Gan.                             D. Ruột non.

Câu 87: Trong quá trình nguyên phân bình thường, giai đoạn nào sau đây nhiễm sắc thể tồn tại ở trạng thái kép?

   A. Kì đầu, kì giữa.            B. Kì sau, kì cuối.             C. Kì đầu, kì cuối             D. Kì giữa, kì sau.

Câu 88: Loài động vật nào sau đây có hệ tiêu hóa dạng túi?

   A. Rắn hổ mang.               B. Giun đất.                      C. Thủy tức.                     D. Chim bồ câu.

Câu 89: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

   A. Rắn.                             B. Ốc bươu vàng.             C. Bồ câu.                        D. Cá chép.

Câu 90: Trong hô hấp tế bào, đường phân diễn ra ở diễn ra ở

   A. chất nền ti thể.                                                       B. chất nền lục lạp.

   C. bào tương.                                                             D. màng tilacoit.

ĐÁP ÁN

81

B

82

A

83

D

84

D

85

A

86

C

87

A

88

C

89

B

90

C

---{Để xem nội dung đề từ câu 91-120 đề số 2, các em vui lòng đăng nhập vào HỌC247 để xem online hoặc tải về}---

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC 11 NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- ĐỀ 03

Câu 81: Trong hệ dẫn truyền tim ở người, nút xoang nhĩ nằm ở cấu trúc nào sau đây?

   A. Tâm nhĩ phải                B. Tâm thất trái                 C. Tâm thất phải               D. Tâm nhĩ trái

Câu 82: Phân tử  nào sau đây là một thành phần cấu tạo nên ribôxôm?

   A. ADN.                                                                     B. mARN.

   C. tARN.                                                                    D. rARN.

Câu 83: Loài thực vật nào sau đây có giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban đêm?

   A. Kê.                               B. Dứa.                             C. Mía.                             D. Rau dền.

Câu 84: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

   A. Nitơ.                            B. Phôtpho.                       C. Hiđrô.                          D. Sắt.

Câu 85: Bộ phận nào sau đây là thành phần của ống tiêu hoá ở người?

   A. Gan.                             B. Túi mật.                        C. Tuyến tụy.                   D. Thực quản.

Câu 86: Trong tế bào nhân thực, bào quan nào sau đây có ADN xoắn kép vòng trần?

   A. Bộ máy Gôngi.                                                      B. Ti thể.                          

   C. Lưới nội chất.                                                        D. Ribôxôm.

Câu 87: Ở người, máu được chuyển trực tiếp vào động mạch phổi từ tâm nào sau đây?

   A. Tâm thất trái.               B. Tâm nhĩ phải.               C. Tâm thất phải.              D. Tâm nhĩ trái.

Câu 88: Trong hô hấp tế bào, giai đoạn nào sau đây cần cung cấp năng lượng ATP?

   A. Chuỗi truyền electron.                                           B. Chu trình Crep.

   C. Đường phân.                                                         D. Đường phân và chu trình Crep.

Câu 89: Chất nào sau đây không được tạo ra ở chu trình Canvin?

   A. CO2.                             B. AlPG.                           C. APG.                           D. RiDP.

Câu 90: Các cây Nho quấn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

   A. Hướng nước.                                                         B. Hướng sáng.               

   C. Hướng tiếp xúc.                                                    D. Hướng đất.

ĐÁP ÁN

81

A

82

A

83

B

84

D

85

D

86

B

87

C

88

C

89

A

90

C

---{Còn tiếp}---

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC 11 NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- ĐỀ 04

Câu 81: Trong tế bào nhân thực, bào quan nào sau đây có ADN xoắn kép vòng trần?

   A. Lục lạp.                                                                  B. Không bào.

   C. Bộ máy Gôngi.                                                      D. Lưới nội chất trơn.

Câu 82: Động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

   A. Thủy tức.                     B. Voi.                              C. Người.                         D. Giun đất.

Câu 83: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A= T= 2000 và G= X= 800. Tổng số nuclêôtit của gen này là

   A. 5600.                            B. 2800.                            C. 2100.                            D. 1200.

Câu 84: Loài động vật nào sau đây có hệ tiêu hóa dạng túi?

   A. Rắn hổ mang.               B. Chim bồ câu.                C. Giun đất.                      D. Thủy tức.

Câu 85: Ở người, máu được chuyển trực tiếp vào động mạch chủ từ tâm nào sau đây?

   A. Tâm thất phải.                                                        B. Tâm nhĩ phải.              

   C. Tâm thất trái.                                                         D. Tâm nhĩ trái.

Câu 86: Một cơ thể có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20, giảm phân bình thường tạo ra giao tử có bộ nhiễm sắc thể là

   A. 2n = 20.                        B. n =20                            C. n = 10.                         D. 2n = 40.

Câu 87: Cây hấp thụ sắt ở dạng nào sau đây?

   A. Fe2+ .                            B. Fe2O3.                           C. FeO.                             D. Fe(OH)2.

Câu 88: Chất nào sau đây không được tạo ra ở chu trình Canvin?

   A. CO2.                             B. RiDP.                           C. APG.                           D. AlPG.

Câu 89: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

   A. Ốc bươu vàng.             B. Rắn.                              C. Cá chép.                       D. Bồ câu.

Câu 90: Trong quá trình nguyên phân bình thường, giai đoạn nào sau đây nhiễm sắc thể tồn tại ở trạng thái kép?

   A. Kì giữa, kì sau.                                                      B. Kì đầu, kì cuối            

   C. Kì sau, kì cuối.                                                       D. Kì đầu, kì giữa.

ĐÁP ÁN

81

A

82

D

83

A

84

D

85

C

86

C

87

A

88

A

89

A

90

D

---{Còn tiếp}---

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC 11 NĂM 2021-2022- TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- ĐỀ 05

Câu 81: Trong quang hợp, ôxi được giải phóng ra có nguồn gốc từ

   A. phân tử C6H12O6.                                                   B. phân tử nước.

   C. phân tử APG.                                                        D. phân tử CO2

Câu 82: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêôtit là: A= T= 1000 và G= X= 800. Tổng số nuclêôtit của gen này là

   A. 900.                              B. 2100.                            C. 1800.                            D. 3600.

Câu 83: Trong hệ dẫn truyền tim ở người, nút xoang nhĩ nằm ở cấu trúc nào sau đây?

   A. Tâm thất phải                                                         B. Tâm thất trái               

   C. Tâm nhĩ trái                                                           D. Tâm nhĩ phải

Câu 84: Các cây Nho quấn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

   A. Hướng nước.               B. Hướng sáng.                C. Hướng đất.                  D. Hướng tiếp xúc.

Câu 85: Trong hô hấp tế bào, giai đoạn nào sau đây cần cung cấp năng lượng ATP?

   A. Đường phân và chu trình Crep.                             B. Chu trình Crep.

   C. Đường phân.                                                         D. Chuỗi truyền electron.

Câu 86: Bộ phận nào sau đây là thành phần của ống tiêu hoá ở người?

   A. Thực quản.                   B. Tuyến tụy.                    C. Gan.                             D. Túi mật.

Câu 87: Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

   A. Nitơ.                            B. Hiđrô.                           C. Sắt.                              D. Phôtpho.

Câu 88: Diều là thành phần cấu tạo của ống tiêu hóa của loài động vật nào sau đây?

   A. Rắn hổ mang.                                                        B. Người.                        

   C. Giun đất.                                                                D. Thủy tức.

Câu 89: Phân tử  nào sau đây là một thành phần cấu tạo nên ribôxôm?

   A. ADN.                                                                     B. rARN.

   C. tARN.                                                                    D. mARN.

Câu 90: Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

   A. Giun đất, giun dẹp, chân khớp.                             B. Cá chép, ốc, tôm, cua.

   C. Giun tròn, trùng roi, giáp xác.                               D. Cá, ếch, nhái, bò sát.

ĐÁP ÁN

81

B

82

D

83

D

84

D

85

C

86

A

87

C

88

C

89

C

90

B

---{Còn tiếp}---

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Nguyễn Trãi có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em có thể tham khảo thêm các tài liệu khác tại đây:

​Chúc các em học tập tốt !

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON