RANDOM

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Tin học 11 năm 2020

Tải về
VIDEO
 
 
YOMEDIA

MÔN TIN 11

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá VAR dùng để?

A. Khai báo thư viện                                               B. Khai báo tên chương trình

C. Khai báo hằng                                                     D. Khai báo biến

Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các dữ liệu sau thuộc kiểu nguyên:

A. Kiểu byte, real, integer.                                     B. Kiểu byte, integer, word.      

C. Kiểu real, char, boolean.                                   D. Kiểu integer, real, char

Câu 3. Trong  Pascal câu lệnh nào dùng để xuất dữ liệu?

A. Writeln(<Biểu thức>)                                  B. Readln(<Biểu thức>)

C. Program(<Biểu thức>)                                 D. Read(<Biểu thức>)

Câu 4. Trong Pascal, biểu thức nào dưới đây sai?

A. 2*y                               B. a*b/c                      C. 2/x + x*y                           D. x2+ 1

Câu 5. Chương trình sau cho kết quả gì?

Var a, b, m: integer;

Begin

       a:= 5; b:=4;

       m:=sqrt(a+b);

       write(‘m=’);

end.

A. 4                              B. 5                                C. 9.0                             D. 3

Câu 6. Cho 2(x3 – 5) + y2 . Biểu thức sau viết trong Pascal sẽ là ?

A. 2*x*x*x – 5 + y*y                                        B. 2*(x*sqr(x) – 5 + sqr(y))

C. 2*(x*sqr(x) – 5) + sqr(y)                             D. 2*(x*sqr(x) – 5 + sqr(y)

Câu 7. Xét chương trình sau

       Var  a, b: integer;

       BEGIN

            a:=3;  b:=2;  b:=a+b;  a:=a div b;

            Write(a);

       END.

Kết quả của chương trình trên là: 

       A. 1;                                  B. 3;                               C. 5;                                D. Tất cả A, B, C đều sai

Câu 8. Xét chương trình sau:

       Var   n, S: integer;

       BEGIN

               S := 9; n := 5;

               S := S mod n; n := S + n;

               Write(S);

       END.

Kết quả của chương trình trên là:

       A.  9;                                 B. 14;                             C. 4;                                D. 1;

Câu 9. Biểu thức nào sau đây không cho kết quả là 1?

            A. sqrt(25)/4                                                 B. sqrt(25) div 4

            C. sqrt(25) mod 4                                         D. sqrt(25) div 5

Câu 10. Cho x và y là các biến đã khai báo kiểu thực, câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. readln(x:5:2);                                    B. readln(x, 5);

C. readln(x, y);                                       D. readln(‘y = ’, y);

Câu 11. Muốn kiểm tra đồng thời cả 3 giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 10 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng?

A. If  (A, B, C > 10) then ...                                       B. If (A > 10), (B > 10), (C > 10) then ...

 1. If (A>10) And (B>10) And (C>10) then ...      D. If (A>10) Or (B>10) Or (C>10) then ...

Câu 12. Trong các khai báo biến sau, khai báo nào là sai?

A. Var  x1, x2 : Integer;                                     B. Var  x1, x1: Char;

C. Var  x1, x4: Byte;                                          D. Var  x1, x3 :real;

Câu 13. Biến  x nằm trong phạm vi 215 - 270, khai báo nào trong các khai báo sau là tối ưu nhất?

A. var x: real;                  B. var x: integer;                   C. var x: byte;                       D. var x: word;

Câu 14. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. If <biểu thức logic> Then <câu lệnh 1> Else <câu lệnh 2>;

B. If <biểu thức logic> Then <câu lệnh 1>; Else <câu lệnh 2>;            

C. If <biểu thức logic> Then <câu lệnh 1> Else <câu lệnh 2>:              

D. If <biểu thức logic>; Then <câu lệnh 1>Else <câu lệnh 2>;

Câu 15. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với câu lệnh như sau: Writeln('KQ la:', a); sẽ ghi ra màn hình?

A. KQ la a                                                                 B. Ket qua la: a

C. Không đưa ra gì cả                                             D. QK la: <giá trị của a>  

Câu 16. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là sai?

           A.  b:=(a=5) or(c=7); B. c:=PI*12;                  C. a:=b + c;                   D. x:=12,5;

Câu 17.  Pascal là ngôn ngữ lập trình thuộc loại:

A. Ngôn ngữ máy                                               B. Không thuộc loại nào

C. Hợp ngữ                                                          D. Ngôn ngữ bậc cao

Câu 18. Câu lệnh nào dùng để nhập dữ liệu trong Pascal

A. Real(<Biểu thức>)                                        B. Write(<Biểu thức>)

C. Read(<Biểu thức>)                                       D. Begin(<Biểu thức>)

Câu 19. Khai báo nào trong các khai báo sau là hợp lệ ?

A. Const : n =10;         B. Const n:=10;           C. Const n=10;             D. Const n : real;

Câu 20. Cho sin2x – sinxcosx . Biểu thức sau viết trong Pascal sẽ là ?

A. 2*sin(x) – sin(x)*cos(x)                              B. sqr(sin(x)) – sin(x)*cos(x)         

C. sqrsin(x) – sin(x)*cos(x)                             D. sqr(sin(x) – sin(x)*cos(x)

Câu 21. Xét chương trình sau

       Var  k, m: byte;

       BEGIN

            k := 10;  m := 7;  m := k - m;  k := k + m;

            Write(m);

       END.

Kết quả của chương trình trên là: 

       A. 3                                   B. 17;                            

       C. 7;                                  D. Tất cả A, B, C đều sai

Câu 22. Xét chương trình sau:

       Var   p, q: real;

       BEGIN

               p := -20;   q := 5 ;

               q := p/2;   p:= p*q;

               Write(p);

       END.

Kết quả của chương trình trên là:

       A.  10;                               B. 4;                               C. -100;                          D. -4;

Câu 23. Biểu thức điều kiện để kiểm tra một số nguyên N bất kì chia hết cho số nguyên K là:

       A. N mod K <> 0;           B. N div K = 0;                 C. N mod K = 0;       D. N div K = 1;

Câu 24. Biểu thức điều kiện để kiểm tra một số nguyên N bất kì  không chia hết cho số nguyên K là:

       A. N mod K = 1;              B. N mod K <> 0;            C. N div K<> 0;        D. N div K = 1;

 

Câu 25. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để

A. khai báo biến.                                                B. khai báo tên chương trình.

C. khai báo thư viện.                                         D. khai báo hằng.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)