YOMEDIA

70 Bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn tập học kì môn Hóa 11 năm 2019-2020

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh 70 Bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn tập học kì môn Hóa 11 năm 2019-2020, tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ công tác dạy và học của quý thầy cô và các em!

ANYMIND360

70 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC 11 NĂM 2019-2020

 

Câu 1: Nồng độ mol của anion trong dung dịch Ca(NO3)2 0,10M là

A. 0,10M.                    B. 0,20M.                    C. 0,30M.                    D. 0,40M.

Câu 2: Nồng độ mol của cation trong dung dịch Mg(NO3)2 0,45M là

A. 0,45M.                    B. 0,90M.                    C. 1,35M.                    D. 1,00M.

Câu 3: Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200 ml dung dịch NaNO3 0,2M và 300 ml dung dịch Na2CO3 0,2M có nồng độ cation Na+ là bao nhiêu?

A. 0,23M.                    B. 1M.                         C. 0,32M.                    D. 0,1M.

Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch X là

A. 0,65M.                    B. 0,55M.                    C. 0,75M.                    D. 1,5M.

Câu 5: Trộn 150 ml dung dịch BaCl2 0,5M với 50 ml dung dịch KCl 1M thì nồng độ ion Cl- có trong dung dịch tạo thành là

A. 0,5M.                      B. 1M.                         C. 1,5M.                      D. 2M.

Câu 6: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước ?

A. MgCl2.                          B. HClO3.                   C. Ba(OH)2.                D. C6H12O6 (glucozơ).

Câu 7: Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các :

A. ion trái dấu.            B. anion.                      C. cation.                    D. chất.

Câu 8: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh ?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.                                      C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF.                     D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Câu 9: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng ?

A. HCl ® H+ + Cl-                                         B. CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 ® 3H+ + 3PO43-                             D. Na3PO4 ® 3Na+ + PO43-

Câu 10: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M.                                            C. [H+] > [NO3-].

B. [H+] < [NO3-].                                             D. [H+] < 0.10M.

Câu 11: Muối nào sau đây là muối axit ? 

A. NH4NO3.                B. Na2HPO3.               C. Ca(HCO3)2.            D. CH3COOK. 

Câu 12: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA biểu diễn tổng quát là :

A. ns2np4                                B. ns2np3                                        C. ns2np5                              D. ns2np2

Câu 13: Trong công nghiệp thì Nitơ được điều chế bằng phương pháp :

A. chưng cất phân đoạn không khí lỏng                                                       

B. nhiệt phân NH4NO2 bão hoà

C. dùng photpho để đốt cháy hết oxi trong không khí được Nitơ                   

D. cho không khí đi qua CuO/t0

Câu 14:  Điều chế khí N2 trong phòng thí nghiệm bằng phương trình sau :

A. NH3 + CuO/t0                                                                 B. Nhiệt phân NH4NO3         

C. NH4Cl + NaNO2/t0            D. Cho Al + HNO3 loãng

Câu 15: Khi nhiệt phân Cu(NO3)2 thì thu được :

A. CuO ; NO2 và O2             B. Cu ; NO2 và O2              

C. CuO ; NO2                        D. Cu(NO2)2 và O2

Câu 16: Khi nhiệt phân KNO3 thì thu được :

A. KNO2 ; NO2 và O2                                                         B. K ; NO2 và O2                    

C. K2O ; NO2 và O2              D. KNO2 và O2

Câu 17: Phân biệt ba dung dịch axit HCl ; HNO3 và H3PO4 bằng :

A. Quỳ tím      B. NaOH                                 C. Ba(OH)2                 D. AgNO3   

Câu 18: Công thức của quặng apatit và quặng photphorit lần lượt  là :         

A. Ca3(PO4)2.CaF2 và Ca3(PO4)2                                         B. 3Ca3(PO4)2.CaF2 và Ca3(PO4)2       

C. CaSO4.2H2O  và Ca(H2PO4)2                                        D . 3(NH4)3PO4.CaF2 và Ca3(PO4)2

Câu 19 : Supephôtphat kép có công thức là :

A. Ca3(PO4)2                                                                       B. Ca(H2PO4)2                    

C. CaHPO4                                                                         D. Ca(H2PO4)2.CaSO4       

Câu 20: Loại phân bón nào có hàm lượng Nitơ cao nhất :

A. canxi nitrat                        B. amoni nitrat                     C. amophot                          D. urê 

Câu 21: Trong phòng thí nghiệm thí khí CO2 được điều chế bằng phương trình phản ứng            

A. CaCO3 à CaO + CO2                                                                                           B. C + O2 à CO2             

C. FeO + CO à Fe + CO2                                                   D . CaCO3 + 2HCl à CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 22: SiO2 có thể tan trong dãy dung dịch chất nào sau đây :       

A. HCl, muối ăn                     B. HF, NaOH đặc                  C. NaOH đặc, HCl       D. HF, xôđa

Câu 23: Phản ứng nhiệt phân không đúng là :       

A. NaHCO3 à NaOH + CO2                                               B. NH4NO2 à N2 + 2H2O       

C. 2KNO3 à 2KNO2 + O2                                                   D. NH4Cl à NH3 + HCl

Câu 24: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng :

A. C + O2  CO2                                                               B. C + 2CuO  2Cu + CO

C. 3C + 4Al  Al4C3                                       D. C + H2O  CO+ H2

Câu 25:  Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, rất độc người ta dùng chất hấp thụ là :

 A. đồng (II) oxit và mangan oxit.                 B. đồng (II) oxit và magie oxit.  

C. đồng (II) oxit và than hoạt tính.               D. than hoạt tính.

Câu 26: Khi nói về CO2, khẳng định nào sau đây không đúng ?

A. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí.

B. Chất chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính.

C. Chất không độc nhưng không duy trì sự sống.

D. Chất khí dùng để chữa cháy, nhất là các đám cháy kim loại.

Câu 27: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Na2O, NaOH, HCl.                                                C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3.

B. Al, HNO3 đặc, KClO3.                               D. NH4Cl, KOH, AgNO3.

 

Câu 28: Cho các chất: CaC2, CO2, HCHO, CH3COOH, C2H5OH, NaCN, CaCO3. Số chất hữu cơ trong số các chất đã cho là

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 29: Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni ?

A. Muối amoni bền với nhiệt.                        

C. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh.

B. Tất cả các muối amoni tan trong nước.     

D. Các muối amoni đều bị thủy phân trong nước.

Câu 30: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở ?

A. (NH4)2SO4.             B. NH4HCO3.             C. CaCO3.                  D. NH4NO2.    

II.THÔNG HIỂU

Câu 31: Dãy nào sau đây gồm các chất không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch HCl ?

A. CuS, Ca3(PO­4)2, CaCO3.                            B. AgCl, BaSO3, Cu(OH)2

C. BaCO3, Fe(OH)3, FeS.                               D. BaSO4, FeS2, ZnO.

Câu 32: Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 là :

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, HCl,  CO2,  Na2CO3.        

B. Mg(NO3)2, HCl, BaCO3, NaHCO3, Na2CO3.

C. NaHCO3, Na2CO3, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2.           

D. NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, HCl.

Câu 33: Cho Na dư vào dung dịch chứa ZnCl2. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra ?

A. Có khí bay lên.      

B. Có khí bay lên và có kết tủa trắng xuất hiện sau đó tan hoàn toàn.

C. Có khí bay lên và có kết tủa trắng xuất hiện sau đó tan một phần.

D. Có khí bay lên và có kết tủa trắng xuất hiện.  

Câu 34: Cho các phản ứng hóa học sau :

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 ®                              (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 ®

(3) Na2SO4 + BaCl2 ®                                  (4) H2SO4 + BaSO3 ®

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 ®                          (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 ®

Dãy gồm các phản ứng có cùng một phương trình ion thu gọn là :

A. (1), (3), (5), (6).                                          B. (3), (4), (5), (6).       

C. (2), (3), (4), (6).                                          D. (1), (2), (3), (6).

Câu 35: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol KOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

A. a : b = 1 : 4.            B. a : b < 1 : 4.            C. a : b = 1 : 5.            D. a : b > 1 : 4.

Câu 36:  Phương trình ion : Ca2+ + CO32- ® CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây ?

1) CaCl2 + Na2CO3                                         2) Ca(OH)2 + CO2     

3)  Ca(HCO3)2 + NaOH                                  4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. 1 và 2.                    B. 2 và 3.                     C. 1 và 4.                    D. 2 và 4.

Câu 37: Hòa tan 25 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 175 gam H2O thu được dung dịch muối có nồng độ là :

A. 8%.                         B. 12,5%.                    C. 25%.                       D. 16%.

Câu 38: Pha loãng dung dịch 1 lít NaOH có pH = 9 bằng nước để được dung dịch mới có pH = 8. Thể tích nước cần dùng là ?

A. 5 lít.                        B. 4 lít.                        C. 9 lít.                        D. 10 lít.

Câu 39: Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M được dung dịch A. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch A là :

A. 0,65M.                    B. 0,55M.                    C. 0,75M.                    D. 1,5M.

Câu 40: Một dung dịch có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42- và d mol HCO3-. Biểu thức nào biểu thị sự liên quan giữa a, b, c, d sau đây là đúng ?

A. a  + 2b =  c  +  d.                                        B. a + 2b  =  2c  + d.

C. a  + b  = 2c  +  d.                                        D. a  + b  =  c + d.

---(Nội dung đầy đủ chi tiết của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN 

1B

2A

3C

4C

5B

6D

7A

8C

9C

10A

11C

12B

13A

14C

15A

16D

17D

18B

19B

20D

21D

22B

23A

24C

25D

26D

27B

28A

29C

30A

31C

32D

33B

34D

35D

36C

37A

38C

39C

40B

41C

42D

43D

44B

45A

46B

47A

48B

49C

50B

51C

52D

53D

54A

55C

56B

57A

58D

59B

60C

61C

62C

63D

64A

65C

66A

67D

68A

69A

70B

 

 

...

Trên đây là trích dẫn 1 phần 70 Bài tập trắc nghiệm có đáp án ôn tập học kì môn Hóa 11 năm 2019-2020 để xem thêm nhiều nội dung hữu ích khác các em vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy tính!

Chúc các em học tốt!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON