ON
ADMICRO

4 Đề thi học kì 2 môn Hóa 11 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em học sinh Bộ đề ôn tập Học kì 2 Hóa 11.Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em ghi nhớ và tư duy gắn kết các kiến thức Hóa học lớp 11, chuẩn bị thật tốt cho các kì thi sắp tới.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 11

ĐỀ SỐ 1 – NĂM HỌC 2016 – 2017

Câu 1 : Tên gọi của chất có công thức cấu tạo 

A. 3-isopropyl-5,5-đimetylhexan                     B. 2,2-đimetyl-4-isopropylhexan

C. 3-etyl-2,5,5-trimetylhexan                            D. 4-etyl-2,2,5-trimetylhexan

Câu 2 : Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?    

A. 4.                                   B. 5.                               C. 6.                                D. 10.

Câu 3 : Cho hỗn hợp X gồm propilen và but-2-en phản ứng hết với HBr. Sau phản ứng số chất  hữu cơ chứa brom là

A. 4                               B. 3                                C. 1                                D. 2

Câu 4 : Để phân biệt etan và eten dùng phản ứng nào là thuận tiện nhất ?   

A. Phản ứng đốt cháy                                        B. Phản ứng cộng với hiđro   

C. Phản ứng với nước brom                             D. Phản ứng trùng hợp   

Câu 5 : Sản phẩm hữu cơ thu được khi sục propilen vào dung dịch KMnO4 là:

A. CH3-CHOH-CH3                                                                                            B. CH3-CH2-CH2OH

C. CH3-CHOH-CH2OH                                         D. CH2OH-CH2-CH2OH

Câu 32:Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xiclo propan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào sau đây:

A. Màu của dung dịch bị nhạt dần, có khí thoát ra.                      

B. Màu của dung dịch không đổi.

C. Màu của dung dịch nhạt dần, không có khí thoát ra.   

D. Màu của dung dịch không đổi, có khí thoát ra.

 Câu 33: Câu nào đúng khi nói về hydrocacbon no

A. Hydrocacbon no là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

B. Hydrocacbon no là hydrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

C. Hydrocacbon mà trong phân tử có chứa một liên kết đôi gọi là hydrocacbon no.

D. Hydrocacbon no là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ chưa hai nguyên tố cacbon và hydro.

Câu 34: C4H6O2 có số đồng phân mạch hở thuộc chức axit là

A. 4.                                    B. 3.                              C. 5.                                D. 7

Câu 35: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ là

A. 2% →5%.               B. 5→9%.                                C. 9→12%.                  D. 12→15%.

Câu 36: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lit khí CO2(đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lit khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và a mol H2O.  Giá trị của a là:

      A. 0,3                            B. 0,2                            C. 0,6                              D. 0,8

Câu 37: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của hai axit no đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hỗn hợp X và cho sản phẩm cháy (CO2, hơi nước) lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4  đặc bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình một là 3,51 gam. Phần chất rắn Y còn lại sau khi đốt là Na2CO3 cân nặng 2,65 gam. Công thức phân tử của hai muối natri là:

A. C2H5COONa và C3H7COONa.                              B. C3H7COONa và C4H9COONa.

C. CH3COONa và C2H5COONa.                                D. CH3COONa và C3H7COONa.

Câu 38: Một hỗn hợp A gồm 0,12 mol C2H2 và 0,18 mol H2. Cho A qua Ni nung nóng, phản ứng không hoàn toàn và thu được hỗn hợp khí B. Cho B qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thu hỗn hợp khí thoát ra X. Đốt cháy hoàn toàn X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 12 gam kết tủa và khối lượng bình tăng lên 8,88 gam. Độ tăng khối lượng của bình dung dịch Br2

A. 1,42 gam                            B. 1,16 gam                            C. 1,64 gam                            D. 1,52 gam

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 11.

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1.D

2.B

3.B

4.C

5.C

6.B

7.A

8.A

9.B

10.B

11.D

12.A

13.C

14.B

15.D

16.A

17.C

18.B

19.D

20.C

21.C

22.A

23.D

24.A

25.D

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.A

33.B

34.A

35.A

36.C

37.A

38.C

39.B

40.A

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 11

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. CH3CHO.                   B. C2H5OH.                  C. CH3COOH.               D. C2H6.

Câu 2: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.                                        B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.                                       D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 3: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C4H11N là:

A. 7.                               B. 8.                             C. 9.                                         D. 10.

Câu 4: Không thể  điều chế CH4 bằng phản ứng nào ?

A. Nung muối natri malonat với vôi tôi xút.                                                

B. Canxicacbua tác dụng với nước.

C. Nung natri axetat với vôi tôi xút.                          

D. Điện phân dung dịch natri axetat.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là

A. 10,2 gam.                  B. 2 gam.                    C. 2,8 gam.                              D. 3 gam.

Câu 10: phát biểu đúng về gốc hydrocacbon là :

A. Khi tách một hoặc nhiều nguyên tử hydro ra khỏi một phân tử hydrocacbon ta được gốc hydrocacbon.

B. Gốc hydrocacbon là phân tử hữu cơ bị mất một nguyên tử hydro.

C. Gốc hydrocacbon là phân tử bị mất đi một nhóm – CH2.

D. Mỗi phân tử hydrocacbon bị mất một nguyên tử của một nguyên tố ta được gốc hydrocacbon.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít hỗn hợp 2 ankan thu được 1,792 lít CO2 (đktc). Biết rằng ankan có khối lượng phân tử lớn hơn có số mol nằm trong khoảng 15% đến 25% tổng số mol của hỗn hợp. CTPT của 2 ankan là

A. CH4 và C3H8                  B. CH4 và C4H10          C. CH4 và C2H6                       D. C2H6 và C3H8

Câu 12: Khi cho Br2 tác dụng với một hydrocacbon thu được một dẫn xuất brom hóa duy nhất có tỉ khối hơi so với không khí bằng 5,207. CTPT của hydrocacbon là

A. C4H10                                                           B. C5H10                                            C. C5H12                      D. C3H8

Câu 13: Nạp một hỗn hợp gồm 20% thể tích khí ankan M ở thể khí và 80% thể tích oxi (dư) vào một khí nhiên kế. Sau khi cho nổ hỗn hợp rồi cho hơi nước ngưng tụ, đưa bình về điều kiện nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất trong khí nhiên kế giảm đi 2 lần. Công thức phân tử của M là

A. C3H8                               B. C2H6                        C. C4H10                                  D. CH4

Câu 39: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C3H4O2. X tác dụng với CaCO3 tạo ra CO2. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. CTCT thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt là

A. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3.       

B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.

C. HCOOCH=CH2, CH3 CH2COOH.

D. CH2=CHCOOH, HOCCH2CHO.

Câu 40: Đốt cháy a gam ancol etylic hoặc b gam axit axetic đều thu được 0,2 mol CO2. Trộn a gam ancol etylic với  b gam axit axetic, rồi thực hiện phản ứng este hóa, biết hiệu suất đạt 60%. Khối lượng của este thu được là:

A. 10,6 g                               B. 8,8 g                             C. 5,28 g                                 D. 10,56 g

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi học kì 2 Hóa học lớp 11.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1.C

2.B

3.B

4.B

5.D

6.B

7.A

8.B

9.A

10.A

11.B

12.C

13.B

14.A

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.C

21.B

22.A

23.D

24.B

25.C

26.A

27.A

28.B

29.B

30.C

31.C

32.D

33.C

34.D

35.D

36.A

37.A

38.A

39.D

40.C

 

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong Bộ đề ôn tập Học kì 2 Hóa 11 năm học 2016 - 2017 . Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm Đề cương ôn tập Học kì 2 môn Hóa học lớp 11 để luyện tập thêm. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi học kì sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1