Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 6 Học gõ 10 ngón

90 phút 8 câu 67 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):