YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

30 phút 10 câu 116 lượt thi
ANYMIND360

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 4779

  Trứng được thụ tinh ở:

  • A. bao phấn
  • B. Đầu nhuỵ
  • C. Ống phấn
  • D. Túi phôi
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 139820

  Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào? 

  • A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lân cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.
  • B. Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
  • C. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực. 
  • D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 139821

  Sinh sản hữu tính ở thực vật là: 

  • A. Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • B. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
  • C. Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 
  • D. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 139822

  Thụ tinh ở thực vật có hoa là: 

  • A. Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
  • B. Sự kết nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
  • C. Sự kết hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử. 
  • D. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng trong túi phôi.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 139823

  Bộ nhiễm sắc thể có mặt trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa như thế nào? 

  • A. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
  • B. Tế bào mẹ, đại bào tử mang, tế bào đối cực đều mang  2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
  • C. Tế bào mẹ mang 2n, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n. 
  • D. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 139824

  Tự thụ phấn là: 

  • A. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuy của cây khác cùng loài.
  • B. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây.
  • C. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với cây khác loài. 
  • D. Sự kết hợp của tỉnh tử của cây này với trứng của cây khác.
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 139825

  Ý nào không đúng khi nói về quả? 

  • A. Quả là do bầu nhuy dày sinh trưởng lên chuyển hoá thành.
  • B. Quả không hạt đều là quả đơn tính.
  • C. Quả có vai trò bảo vệ hạt. 
  • D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 139826

  Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là: 

  • A. Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
  • B. Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
  • C. Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. 
  • D. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 139827

  Ý nào không đúng khi nói về hạt? 

  • A. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.
  • B. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.
  • C. Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ. 
  • D. Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 139828

  Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là: 

  • A. Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
  • B. Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
  • C. Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. 
  • D. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
ZUNIA9

Đề thi nổi bật tuần

ZUNIA9
 

 

ON