YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 37 Sinh trưởng và phát triển ở động vật

30 phút 10 câu 82 lượt thi
ANYMIND360

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 40642

  Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái

  • A. Cấu tạo tương tự với con trưởng thành,  nhưng khác về sinh lý
  • B. Sinh lý rất khác với con trưởng thành
  • C. Cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành
  • D. Cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 40643

  Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của

  • A. Cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào
  • B. Các hệ cơ quan trong cơ thể
  • C. Các mô trong cơ thể
  • D. Các cơ quan trong cơ thể
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 40644

  Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển

  • A. Hoàn thiện,  qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
  • B. Chưa hoàn thiện,  qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
  • C. Chưa hoàn thiện,  qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành
  • D. Chưa hoàn thiện,  qua một lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 40645

  Biến thái là sự thay đổi

  • A. Đột ngột về hình thái,  cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
  • B. Đột ngột về hình thái,  cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
  • C. Từ từ về hình thái,  cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
  • D. Từ từ về hình thái,  cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 139789

  Sinh trưởng của cơ thể động vật là: 

  • A. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.
  • B. Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.
  • C. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể. 
  • D. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 139790

  Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là: 

  • A. Cá chép, gà, thỏ, khi.
  • B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.
  • C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.  
  • D. Châu chấu, ếch, muỗi.
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 139791

  Biến thái là: 

  • A. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
  • B. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
  • C. Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 
  • D. Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 139792

  Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có: 

  • A. Đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành nhưng khác về sinh lý.
  • B. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành.
  • C. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành. 
  • D. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 139793

  Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái hoàn toàn là: 

  • A. Cá chép, gà, thỏ, khi. 
  • B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.
  • C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua. 
  • D. Châu chấu, ếch, muỗi.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 139794

  Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là: 

  • A. Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.
  • B. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.
  • C. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành. 
  • D. Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.
ZUNIA9

Đề thi nổi bật tuần

ZUNIA9
 

 

ON