YOMEDIA
ZUNIA12

Phép trừ


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Phép trừ

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Chú ý: a - a = 0

          a - 0 = a

1.2. Giải bài tập SGK trang 159, 160

Bài 1 SGK trang 159

 Tính rồi thử lại (theo mẫu)

a) Mẫu: \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{5746}\\
{1962}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} 3784}
\end{array}\)

Thử lại: \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{3784}\\
{1962}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} 5746}
\end{array}\)

8923−4157;                              27069−9537

b) Mẫu \(\frac{8}{{11}} - \frac{3}{{11}} = \frac{5}{{11}}\)     Thử lại: \(\frac{5}{{11}} + \frac{3}{{11}} = \frac{8}{{11}}\)

\(\frac{8}{{15}} - \frac{2}{{15}};\frac{7}{{12}} - \frac{1}{6};1 - \frac{3}{7}\)

c) 

Mẫu \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{7,254}\\
{2,678}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} 4,576}
\end{array}\)

Thử lại: \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{4,576}\\
{2,678}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} 7,254}
\end{array}\)

Hướng dẫn giải:

a) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{8923}\\
{4157}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} 4766}
\end{array}\)   Thử lại: \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{4766}\\
{4157}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} 8923}
\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{27096}\\
{\,9537}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} 17532}
\end{array}\)    Thử lại: \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{17532}\\
{9537}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} 27096}
\end{array}\)

b) 

\(\frac{8}{{15}} - \frac{2}{{15}} = \frac{6}{{15}}\) Thử lại: \(\frac{6}{{15}} + \frac{2}{{15}} = \frac{8}{{15}}\)

\(\frac{7}{{12}} - \frac{1}{6} = \frac{7}{{12}} - \frac{2}{{12}} = \frac{5}{{12}}\)  Thử lại: \(\frac{5}{{12}} + \frac{1}{6} = \frac{5}{{12}} + \frac{2}{{12}} = \frac{7}{{12}}\)

\(1 - \frac{3}{7} = \frac{7}{7} - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}\)  Thử lại: \(\frac{4}{7} + \frac{3}{7} = \frac{7}{7} = 1\)

c) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{7,284}\\
{5,596}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} 1,688}
\end{array}\)

Thử lại: \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{1,688}\\
{5,596}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} 7,284}
\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}
{0,863}\\
{0,298}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} 0,565}
\end{array}\)

Thử lại: \(\begin{array}{*{20}{c}}
{\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}
{0,565}\\
{0,298}
\end{array}} }\\
{{\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} {\kern 1pt} {\mkern 1mu} 0,863}
\end{array}\)

Bài 2 SGK trang 160

 Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16                                b) x − 0,35 = 2,55.

Hướng dẫn giải:

a) x+5,84=9,16

    x=9,16−5,84

    x=3,32

b) x−0,35=2,55

    x=2,55+0,35

    x=2,9

Bài 3 SGK trang 160

Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

Hướng dẫn giải:

Diện tích đất trồng hoa là:

         540,8 - 385,5 = 155,3 (ha)

Diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa là: 

         540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

                                      Đáp số: 696,1ha.

Lời kết

Hỏi đáp về Phép trừ

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF